Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goese Meer
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
21-03-2013

Artikel 7 Water

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. de wateraanvoer en -afvoer, waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, vaarwegen, bruggen, dammen, groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende watervoorzieningen ten dienste van de waterkering zoals waterinfiltratie en -transportvoorzieningen, nutsvoorzieningen en onderhoud;

 2. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals bermen, bermsloten en beplantingen;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding "aanlegsteigers" (as) zijn de gronden mede bestemd voor voorzieningen ten dienste van aanlegsteigers.

 

7.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.2.1 Algemeen

 

Ter plaatse van de functieaanduiding "aanlegsteigers" (as) is de beleidsregel "Aanlegsteigers Het Goese Meer 2007" van toepassing. Voor het aanleggen van steigers gelden zodoende de volgende bepalingen:

 1. aanlegsteigers dienen uitsluitend binnen de functieaanduiding "aanlegsteigers" (as) te worden gebouwd binnen het in eigendom zijnde waterperceel en wel zodanig dat af te meren schepen geheel binnen het perceel ligplaats kunnen nemen;

 2. ter plaatse van de uitstroomconstructies zijn over een breedte van 4.00 meter (aan beide zijden 2.00 meter uit het hart van de opening) geen steigers toegestaan;

 3. de voorzijde van de aanlegsteiger dient te worden voorzien van een doorlopende wrijfgording;

 4. voor het afmeren en vastleggen mogen maximaal twee palen worden geplaatst in relatie met de aanlegsteiger, in gelijke maat, afwerking en houtsoort als de palen van de aanlegsteiger.

 

7.2.2 Afmetingen

 

Voor de aan te leggen aanlegsteigers gelden de volgende afmetingen en bepalingen:

 1. de aanlegsteigerdekhoogte dient 1.90 meter + NAP te bedragen;

 2. de paalhoogte van de voorzijde van de aanlegsteiger dient 2.70 meter + NAP te bedragen of gelijk te zijn aan het steigerdek;

 3. aanlegsteigerdekbreedte dient minimaal 0.50 meter en maximaal 1.50 meter te bedragen;

 4. aanlegsteigers haaks op de oeverlijn (bijvoorbeeld zwemsteigers) zijn toegestaan tot maximaal 5.00 meter en 7.00 meter uit de betuining, afhankelijk van de eigendomsgrens;

 5. aanlegsteigers evenwijdig aan de oeverlijn zijn toegestaan tot een maximum lengte van 10.00 meter.

 

7.2.3 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte per gebouw

a.

Nutsvoorzieningen

3.50 meter

 

15 m2

b.

Bouwwerk geen gebouwen zijnde

3.50 meter

-

c.

Speelvoorzieningen

 

3.50 meter

-

d.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter boven NAP

-

e.

Bewegwijzering

4.50 meter boven NAP

-

f.

Overige bouwwerken

2.00 meter boven NAP

-

 

 

7.3 Afwijking van de bouwregels

 

7.3.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 7.2.3 sub c en toestaan dat een grotere hoogte wordt toegestaan, mits de hoogte ten hoogste 10.00 meter boven NAP bedraagt.

 

7.4 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het water te gebruiken als ligplaats voor woonboten;

 2. met uitzondering van een vaste aanlegsteiger is het niet toegestaan andere constructies, obstakels of drijvende objecten (alsook drijvende steigers) in het water te plaatsen.