Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goese Meer
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
21-03-2013

Artikel 6 Verkeer

 

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;

alsmede voor:

  1. verkeersvoorzieningen, groen, waterpartijen, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, sport-, en speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en straatmeubilair.

 

6.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

  1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

  2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

6.3 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte per gebouw

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

2.00 meter

2.00 meter

Nutsgebouwen:15 m2

 

b.

Lichtmasten en overige masten

-

8.00 meter

-

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

-

 

6.4 Nadere eisen

 

6.4.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten behoeve van:

  1. de verkeersveiligheid;

  2. plaats en afmeting van bebouwing.

 

6.4.2 Voorwaarden

 

De in lid 6.4.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.