Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goese Meer
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
21-03-2013

Artikel 5 Tuin

 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Tuin (T) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

  2. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

 

5.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

  1. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

5.2.1 Maatvoering

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

 

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

3.00 meter

4m2

b.

Palen en masten

 

8.00 meter

-

c.

Erfafscheidingen

 

1.00 meter

-

 

 

5.3 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  1. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen en kampeermiddelen;

  2. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;

  3. het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden.