direct naar inhoud van Bijlagen bij de toelichting
Plan: Westerschans Goes
Status: concept
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.UPGS05-ON99

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 3 Verslag veldbezoek flora en fauna

Door bureau Waardenburg is een Quick scan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd (Van Straalen mei 2015). Daar wordt geconcludeerd dat het gehele plangebied van de “Goese Schans” mogelijk geschikt is als leefgebied voor de rugstreeppad.

In het kader van het bestemmingsplan voor het deelgebied Westerschans is beoordeeld of dit deelgebied een mogelijk leefgebied is voor de rugstreeppad en wat de mogelijk effecten zijn voor vleermuizen en broedvogels in het aangrenzende gebied van de begraafplaats.

Veldbezoek

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden in 14 december 2016, door ir. J.J. van den Berg.

De beplantingsrand aan de westzijde bestaat uit relatief jong bomen, zie figuur 1. Deze beplanting heeft geen functie als verblijfsplaats of kraamkamer voor vleermuizen. Dat is zeer waarschijnlijk wel van toepassing op de oudere bomen op de begraafplaats.

Op het terrein zelf zijn geen plassen aanwezig. Het is deels begroeid met een grazige vegetatie en plaatselijk enige opslag van jonge struiken en bomen. Een deel van het terrein heeft weinig tot geen begroeiing. Dit betreft onder andere een gedeelte waar de funderingen nog aanwezig zijn, zie luchtfoto.

In principe zijn dit soort terreinen geschikt als leefgebied voor de rugstreeppad. Dit staat ook vermeld in het onderzoek van Waardenburg, overigens zonder dat deze soort in het kader van het onderzoek is waargenomen. Op grond van gegevens van RAVON blijkt echter dat de afgelopen 10 jaar de rugstreeppad niet in de directe omgeving van het plangebied is waargenomen. Wel meer zuidelijk in de Zak van Zuid-Beveland. Daar is de soort nog in 2014 waargenomen, zie figuur 3.Daar het terrein al een jaar of 10 braak ligt is niet te verwachten dat de rugstreeppad zich hier gevestigd heeft. Anders zou de soort hier in de afgelopen jaren wel zijn waargenomen. Of er rugstreeppadden aanwezig zijn is relatief makkelijk vast te stellen door het neerleggen van een aantal houten platen. Als de dieren aanwezig zijn dan zullen ze dit gebruiken als schuilplaats.

Conclusie

De randbeplanting van de begraafplaats heeft geen functie als verblijfsplaats voor boom bewonende vleermuizen. Het terrein zelf is geen actueel leefgebied van de rugstreeppad. Door een eventuele veldinventarisatie met houten platen, in de periode mei-augustus, kan dit nog nader onderbouwd worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0664.UPGS05-ON99_0013.png"

Figuur 1. Beeld van het plangebied (december 2016)

afbeelding "i_NL.IMRO.0664.UPGS05-ON99_0014.png" Figuur 2. Luchtfoto zomer 2016 (Geoweb Zeeland)