Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 22 Algemene aanduidingsregels

 

 

22.1 Geluidzone - industrie

 

 1. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van industrielawaai en mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte.

 

 1. Binnen de als “geluidzone - industrie”, aangewezen gronden is het bouwen van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing, in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit plan, uitsluitend toegestaan, indien is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van de bebouwing niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

 2. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het plan te wijzigen door:

   • het wijzigen van de geluidzone, waarbij aangetoond dient te worden dat de geluidsbelasting in het gebied dat ophoudt deel uit te maken van de geluidzone lager is dan 50 dB(A);

   • het opheffen van de geluidzone, met dien verstande dat opheffing uitsluitend kan plaatsvinden wanneer de bestemming van het betrokken terrein zodanig is gewijzigd dat het geen zoneplichtig industrieterrein meer is.

 

 

22.2 WRO - zone - wijzigingsgebied

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1' in zijn geheel te wijzigen in de bestemming 'Wonen', als bedoeld in artikel 14 mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de bedrijfsactiviteiten zijn definitief beëindigd;

 2. de bodemkwaliteit is of wordt zodanig gemaakt, dat woonbebouwing kan worden toegestaan;

 3. voldaan wordt aan de normen met betrekking tot de Wet geluidhinder;

 4. voldaan wordt aan de normen met betrekking tot externe veiligheid;

 5. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ertoe leidt dat:

  • de regels van artikel 14 'Wonen' van toepassing zijn;

 6. de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1' van de betreffende gronden wordt verwijderd;

 

 

22.3 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 22.1 sub c en 22.2 zijn de algemene procedureregels van artikel 25 van toepassing.