Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 13 Water

 

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wateraanvoer en -afvoer, waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen alsmede voor bruggen, dammen, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen;

  2. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals bermen, bermsloten en beplantingen;

 

 

13.2 Bouwregels

Op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

  2. keermuren voor de waterbeheersing;

  3. oeverbeschoeiingen;

  4. duikers;

  5. bruggen;

  6. steigers.

 

13.2.1 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale Oppervlakte

a.

Nutsvoorzieningen

 

3.00 meter

15 m2

 

 

13.2.2 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Maximale bouwhoogte

a.

speelvoorzieningen

3.00 meter

b.

lichtmasten en overige masten

8.00 meter boven NAP

c.

bewegwijzering

4.50 meter boven NAP

 

 

13.3 Afwijken van de bouwregels

 

13.3.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 13.2.2 sub b voor een hoogte tot maximaal 10.00 meter boven NAP.