Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 11 Sport

 

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Sport (S) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. sportactiviteiten

 2. sport- en speelvelden;

 3. ondergeschikte horeca-activiteiten uitsluitend ten dienste van deze voorzieningen;

 4. parkeervoorzieningen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

 

11.2 Bouwregels

 
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

11.2.1 Algemeen

 

 1. Niet voor bewoning bestemde gebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak gebouwd;

 

11.2.2 Maatvoering

 

De goothoogte en bouwhoogte van niet voor bewoning bestemde gebouwen of een bouwwerk geen gebouwen zijnde bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat;

 

Zie op de verbeelding aangegeven maat;

 

Zie op de verbeelding

aangegeven bebouwings-

percentage;

b.

bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

3.20 meter

Zie op de verbeelding

aangegeven bebouwings-

percentage;

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

4.00 meter

 

voor de voorgevel 1.00 meter.

 

Zie op de verbeelding

aangegeven bebouwings-

percentage;

d.

Antennes

-

5.00 meter

 

e.

Lichtmasten en overige masten

-

15.00 meter

 

 

 

11.3 Nadere eisen

 

11.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

  1. De plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar.

  2. De plaatsing en vormgeving van andere bouwwerken.

 

11.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 11.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, andere bouwwerken en gronden in verband met calamiteiten.

 

11.4 Afwijken van de bouwregels

 

11.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

  1. Lid 11.2.2 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden;

  2. Lid 11.2.2 sub c tot een hoogte van ten hoogste 6.00 meter.

 

11.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 11.4.1 op voorwaarde dat:

   1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

   2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast.