Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 10 Recreatie-Dagrecreatie

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Recreatie-Dagrecreatie" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het uitoefenen van recreatieve activiteiten

 2. het uitoefenen van sportactiviteiten en daarmee samenhangende voorzieningen zoals medische voorzieningen en ondergeschikte detailhandel;

 3. het houden van kleinschalige evenementen;

 4. ter plaatse van de aanduiding "horeca" (h) horeca: tevens een horecabedrijf dat voorkomt in categorie 1a en 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;

 5. ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" (bw): een bedrijfswoning;

 6. ter plaatse van de aanduiding "onderwijs" (on); lesaccommodatie voor sportgerelateerd onderwijs;

 7. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang" (sb-ko); tevens een kinderopvang;

 8. ter plaatse van de aanduiding "recreatie - verblijfsrecreatie" (vr): een kampeerterrein met toeristische standplaatsen;

 9. ter plaatse van de aanduiding "zend-/ontvangstinstallatie" (zo); tevens een zend en ontvangstinstallatie;

alsmede voor:

 1. wegen, paden, parkeervoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen, erven en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

 2. ondersteunende horeca;

 

 

10.2 Bouwregels

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

10.2.1 Algemeen

 1. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°.

 

10.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 3.50 meter

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 6.00 meter

 

 

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.50 meter

5.00 meter

 

-

c.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

3.50 meter

15m2

d.

Antennes

 

5.00 meter

 

e.

Speeltoestellen

 

4.00 meter

 

f.

Openbare nutsvoorzieningen

 

3.50 meter

 

g.

Lichtmasten en overige masten

 

8.00 meter

 

h.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

2.00 meter

 

i.

Bedrijfswoning

4,50 meter

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 8 meter

150m2

 

 

10.3 Nadere eisen

 

10.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, indien zulks noodzakelijk is:

 1. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden;

 2. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 3. ten behoeve van de landschappelijke inpassing;

 4. ten behoeve van de milieusituatie;

 5. ten behoeve van de verkeersveiligheid.

 

 

10.4 Specifieke gebruiksregels

   1. Ten aanzien van parkeren geldt dat er sprake is van tenminste 460 parkeerplaatsen

10.5 Afwijken van de bouwregels

 

10.5.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 

   1. lid 10.2.2 sub e tot een hoogte van ten hoogste 8.00 meter;

   2. lid 10.2.2 sub g tot een hoogte van ten hoogste 15.00 meter voor lichtmasten en 10.00 meter voor vlaggenmasten.