Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 8 Horeca

 

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. horecabedrijven die voorkomen in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;

  2. wonen;

alsmede voor:

  1. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

  2. aan-huis-gebonden beroepen.

 

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

  1. hoofdgebouwen;

  2. bijbehorende bouwwerken;

  3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.2.1 Algemeen

 1. binnen een bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55° ;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘erf’ mogen uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel;

 4. de bebouwde oppervlakte van het bouwvlak mag ten hoogste op de verbeelding aangegeven percentage bedragen en anders 100%.

 

 

8.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 6.00 meter

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

 

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevellijn 1.00 meter.

 

 

8.3 Nadere eisen

 

8.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.3.2 Voorwaarden

De in lid 8.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

 

8.4 Afwijken van de bouwregels

 

8.4.1 Hoofdgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 8.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 8.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter, m.u.v. erfafscheidingen.

 

8.4.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 8.4.1 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

 

8.5 Specifieke gebruiksregels

 1. het gebruik van de hoofdgebouwen ten behoeve van horeca is uitsluitend op de begane grond toegestaan;

 2. gebruik van achtererven van horecabedrijven als terras, opslag en/of speeltuin niet is toegestaan.

 

8.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

8.6.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 8.1 voor een horeca-activiteit die voorkomt in een hogere categorie van de Staat van Horeca-activiteiten is toegelaten, mits deze activiteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de krachtens lid 8.1 ter plaatse toegelaten categorie horeca-activiteiten;

 2. lid 8.1 voor een horeca-activiteit die niet in de Staat van Horeca-activiteiten is genoemd, mits deze activiteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de krachtens lid 8.1 ter plaatse toegelaten categorie horeca-activiteiten.

 3. Lid 8.5 sub a voor het vestigen van horeca op de eerste verdieping, mits:

  • het uit een oogpunt van volkshuisvesting aanvaardbaar is om de woonfunctie van het betreffende deel van het gebouw op te heffen;

  • de functie op de verdieping een verruiming betreft van het oppervlak van de functie ter plekke op de begane grond.

 4. lid 8.5 sub b voor het gebruik van achtererven als terras, opslag en speeltuin.

 

 

8.6.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 8.6.1 indien:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. bij afwijken als bedoeld in lid 8.6.1 sub a en b een deskundige is gehoord met betrekking tot de vraag of aan de in de desbetreffende artikelen genoemde criteria voor het afwijken is voldaan;

 3. bij afwijken als bedoeld in lid 8.6.1 sub c dient voldoende parkeergelegenheid beschikbaar te zijn.

 

 

 

8.7 Wijzigingsbevoegdheid

 

8.7.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de van deze regels deel uitmakende Staat van Horeca-activiteiten wordt gewijzigd, indien en voor zover een wijziging van de belasting van de desbetreffende typen van horeca-activiteiten op het milieu als gevolg van technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geeft.

 

8.7.1.1 Voorwaarden

bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 8.7.1 dient een deskundige te worden gehoord met betrekking tot de vraag of aan de in de desbetreffende artikelen genoemde criteria voor toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is voldaan.

 

8.7.1.2 Procedureregel

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zoals genoemd in 8.7.1 zijn de algemene procedureregels van artikel 25 van toepassing.