Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 7 Groen

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Groen (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. plantsoenen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, beplanting, parken, bermstroken en bermsloten;

 2. waterpartijen, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. (voet- en fiets)paden, bruggen, straatmeubilair, afvalverzamelvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, geluidwerende voorzieningen;

 4. ter plaatse van de aanduiding "paden uitgesloten" (-pd) geen (voet- en fiets)paden, bruggen en straatmeubilair;

 5. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - brandweer oefenterrein" (sb-bro) een oefenveld voor de brandweer.

 

 

7.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.2.1 Maatvoering

 

De maximale bouwhoogte en de maximale oppervlakte van antennes, openbare nutsvoorzieningen en bouwwerken geen gebouwen zijnde bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.50 meter

15m²

b.

Antennes

5.00 meter

 

-

c.

Speeltoestellen

4.00 meter

 

-

d.

Openbare nutsvoorzieningen

3.50 meter

15m²

e.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

-

f.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

2.00 meter

-

 

 

7.3 Nadere eisen

 

7.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.3.2 Voorwaarden

 

 1. De in lid 7.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

 

7.4 Afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 7.2.1 sub e tot een hoogte van ten hoogste 15 meter.

 

 

7.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

7.5.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 7.1 voor het toestaan om ten hoogste 10% van het bestemmingsvlak te gebruiken voor parkeervoorzieningen. Met dien verstande dat dit niet kan ter plaatse van de aanduiding "paden uitgesloten" (-pd).