Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013

Artikel 4 Cultuur en ontspanning

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Cultuur en Ontspanning" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning, waaronder podiumkunsten, dagrecreatieve attracties en (ambachtelijke) creativiteitscentra;

 2. het houden van kleinschalige evenementen;

 3. ter plaatse van de aanduiding "kinderboerderij" (kb) een kinderboerderij;

 4. tuinen, erven en terreinen, wegen, parkeervoorzieningen, verhardingen, groenvoorzieningen en waterpartijen;

met dien verstande dat:

 1. ondergeschikte horeca is toegestaan;

 

4.2 Bouwregels

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning” (bw) is een bedrijfswoning toegestaan;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.2.1 Algemeen

 

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

 

4.2.2 Gebouwen

 1. de oppervlakte van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 150m2;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°.

 

 

4.2.3 Maatvoering

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

b.

Bedrijfswoningen

4,50 meter

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 8 meter

c.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

d.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

5.00 meter (erfafscheidingen 2.00 meter)

Vlaggenmasten: 8.00 meter

 

 

 

4.3 Nadere eisen

 

4.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van andere bouwwerken.

 

4.3.2 Voorwaarden

De in lid 4.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

4.4 Afwijken van de bouwregels

 

4.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 4.2.3 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 4.2.3 sub d tot een hoogte van ten hoogste 15.00 meter met uitzondering van reclamemasten.

 

4.4.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 4.4.1, op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

 

4.5 Specifieke gebruiksregels

 

 1. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 4.1 wordt in ieder geval gerekend;

  1. overnachten anders dan in bedrijfswoningen;