Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.45 Het Schengegebied

De Schenge is het restant van een getijdegeul, de oude waterweg die Goes vroeger tot een belangrijke havenplaats maakte. De wens bestaat om de landschappelijke continuïteit tussen het oostelijk en het westelijk deel te herstellen en beide Schenges te ontwikkelen tot een samenhangend ecologisch en recreatief waardevol gebied. Dit sluit aan op de bestemde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het beleid van het Waterschap in het kader van het Waterbeheer 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water.