Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.7 Klimaat en energie

De komende 25 jaar groeit wereldwijd de energievraag met meer dan de helft. Gevolg is een toenemende schaarste die voor de burgers en bedrijven in Goes zal leiden tot aanzienlijk stijgende energieprijzen in de komende decennia. Daarnaast zal er fors moeten wordt ingegrepen om klimaatverandering tegen te gaan. Inspanningen op het lokale niveau zijn daarbij onmisbaar. Om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen en minder afhankelijk te worden van energie-import zullen alle beschikbare mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en energiebesparing moeten worden aangewend. In het Klimaatbeleidsplan van de gemeente Goes zijn deze aspecten verder uitgewerkt. Windenergie en bio-energie zijn vormen van duurzame energie met een groot potentieel. Ook wordt er in Goes bijzonder veel gebruik gemaakt van bodemenergie. Daar liggen evenwel kansen voor de toekomst. Algemeen geldt dat de bodem in Goes geschikt tot zeer geschikt voor bodemenergiesystemen. Mogelijk is getijdenenergie daarnaast kansrijk, hoewel de mogelijkheden voor hiervoor in Goes nog moeten worden onderzocht. Beoogde locaties zijn de Katse Heul en de Oosterschelde. Binnen het grondgebied van Goes bevinden zich geen windparken, wel is er een solitaire windturbine bij Het Sas. In Goes wordt nog niet veel gedaan met bio-energie. De gemeente wil optimaal gebruik maken van haar bio-energiebronnen. Er zal worden bezien of de duurzame energiepotentie van het bio-restromen en afval beter kan worden benut. Voor de lange termijn wordt veel verwacht van zonne-energie. De renovatie en nieuwbouw moet daarom worden voorbereid op het aanbrengen van zonnepanelen.