Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

Binnen de op de kaart als ‘veiligheidszone’ aangewezen gronden is het bouwen van nieuwe gevoelige bebouwing, in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit plan, uitsluitend toegestaan, indien is gebleken dat het risico in verband met de veiligheid niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende grenswaarde.