direct naar inhoud van Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

In het voorliggende plan wordt de mogelijkheid geboden om woningen te realiseren. Woningen en appartementen worden door de Wet geluidhinder (hierna Wgh) als geluidgevoelige functies aangemerkt en moeten voldoen aan de normen die gesteld zijn in de Wgh. Voor akoestisch onderzoek dient de geluidsbelasting te worden berekend met een tijdshorizon van minimaal 10 jaar. Derhalve is gerekend voor het jaar 2019.

Wettelijk kader

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wgh geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km / uur-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (onder andere woningen) aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 Wgh). De Wissekerseweg en de Oude Rijksweg zijn de gezoneerde wegen waarvan de geluidszone over de beoogde ontwikkeling valt.

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van geluidgevoelige functies binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen bedraagt deze 48 dB. Deze voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt), maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen) en maatregelen aan de geluidsontvanger (bijvoorbeeld geluidsdove gevels).

Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel ontmoeten deze maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan onder bepaalde voorwaarden het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes hogere waarden vaststellen. Deze hogere grenswaarde mag, in de binnenstedelijke situatie, de uiterste grenswaarde van 63 dB niet te boven gaan. Indien de uiterste grenswaarde wordt overschreden en maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk of doeltreffend zijn, dienen maatregelen aan de zijde van de geluidsontvanger te worden genomen, zoals het toepassen van een dove gevel. Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn dat geluidsisolerende gevelmaatregelen worden genomen. In het kader van de ruimtelijke procedures komen echter alleen de maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied aan de orde. De gevelmaatregelen komen pas aan de orde in het kader van de daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling. Hieraan wordt bijvoorbeeld getoetst bij een bouwaanvraag.

Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd geldt voor straten die zijn ondergebracht in een 30 km / uur-gebied geen wettelijke geluidszone en is akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 september 2003, nummer: 200203751/1) dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Voor dit akoestisch onderzoek is de gedezoneerde Slotstraat relevant.

Rekenmethode

Met behulp van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006 is de specifieke geluidsbelasting aan de buitengevels van de geprojecteerde ontwikkelingen berekend voor het prognosejaar 2019.

Dosismaat

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 70 km / uur geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km / uur of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.

Invoergegevens

Verkeersintensiteit, verkeersaantrekkende werking en voertuigverdeling

In 2007 bedroeg de verkeersintensiteit op de Slotstraat, Wissekerkseweg en Oude Rijksweg 900 mvt / etmaal volgens de verkeersstromenkaart Goes 2005 - 2007 (versie 15 juni 2007). Door rekening te houden met een autonome groei van 1,5% per jaar is de verkeersintensiteit bepaald voor de geprognosticeerde jaren. Naast de toekomstige ontwikkeling van de woningen is er in de sectorale onderzoeken ook rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van het zorgcentrum. Het definitieve programma van het zorgcentrum wijkt iets van dat in de tabel (22 appartementen in plaats van 21 en 4 PG woningen met 6 plaatsen in plaats van 12 woningen). Dit betekent in de praktijk een lagere aantrekkende werking. In de berekening zijn de hogere aantallen gebruik, waardoor sprake is van een 'worst case' benadering.

De verkeersaantrekkende werking en de voertuigverdelingen zijn weergegeven en verantwoord in de volgende tabellen.

Tabel B1.1. Verkeersaantrekkende werking gemiddelde weekdag

wat   hoeveel   Eenheid   norm (per eenheid)   norm   totaal
(in mvt / etmaal)  
Zorgcentrum Poelwijck (autonome ontwikkeling)  
Appartementen   21   aanleunwoning   huur, senior   2,9   61  
Zorgappartementen   16   zorgapparte
ment  
huur, overige   6,2   99  
PG-woningen   12   woningen   huur, overig   6,2   74  
Zorginfra   3,23   100 m² bvo   n.v.t.      
Zorgeenheden tbv ZuidWester   12   woning   huur, overig   6,2   74  
Huisartsenpraktijk (2 behandelkamers)   2,64   100 m² bvo   huisartsenpraktijk   22,7   60  
Fysiotherapie
praktijk (3 behandelkamers)  
1,73   100 m² bvo   fysiotherapeut   40   69  
KOV Bevelanden   4,59   100 m² bvo   kinderdagverblijf   32,7   150  
Commerciële ruimten   0,62   100 m² bvo   kantoor met baliefunctie   5,2   11  
Rabobank   0,48   100 m² bvo   kantoor met baliefunctie   5,2   8  
subtotaal           607  
Woningen (toekomstige ontwikkeling)  
2 onder 1 kap   10   woningen   koop, 2 onder 1 kap   8,7   87  
rijwoningen   9   woningen   koop, tussen / hoek   8,2   74  
patio bungalows   6   woningen   koop, vrijstaand   9,1   55  
vrijstaande woningen   7   woningen   koop, vrijstaand   9,1   64  
subtotaal           279  
totaal           886  

Verkeersintensiteiten

In tabel B1.2 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven van de relevante wegen. Het is echter niet duidelijk hoe het gegenereerde verkeer zal afwikkelen op het omliggende wegennet. Er is daarom gekozen voor een worst case benadering die er van uitgaat dat op alle relevante wegen de maximale toename plaatsvindt.

Tabel B1.2. Verkeersintensiteiten (afgerond op 10-tallen)

  2009   2010   2019  
Weg   excl. ontw.   incl. ontw.   excl. ontw.   incl. ontw.   excl. ontw.   incl. ontw.  
Slotstraat   930   1.810   940   1.830   1.080   1.960  
Wissekerkseweg   930   1.810   940   1.830   1.080   1.960  
Oude Rijksweg   1.150   2.040   1.170   2.060   1.340   2.220  

Voertuigverdeling

De verdelingen per voertuigcategorie en per periode-uur van de relevante wegen zijn niet bekend maar gebaseerd op landelijke gemiddelden die horen bij wijkverzamelwegen. In tabel B1.3 zijn deze verdelingen weergegeven.

Tabel B1.3. Voertuigverdeling wijkverzamelweg

  dagperiode   avondperiode   nachtperiode   etmaal  
aandeel per uur   7,00 %   2,60 %   0,70 %   n.v.t.  
lichte mvt's   94,00 %   97,20 %   96,00 %   94,45 %  
middelzware mvt's   5,10 %   2,50 %   3,40 %   4,73 %  
zware mvt's   0,90 %   0,30 %   0,60 %   0,82 %  
totaal   100,0 %   100,0 %   100,0 %   100,0 %  

Verhardingsbreedte, afstand wegas tot gevel en verhardingssoort

De verhardingsbreedte is de breedte van het verharde deel tussen de gevel van de ontwikkeling en de as van de weg. Deze staat samen met de afstand tussen de gevel en de wegas, de verhardingssoort, de maximumsnelheid en verhardingssoort vermeld in tabel B1.4.

Tabel B1.4. Verhardingsbreedte, afstand wegas tot gevel en verhardingssoort

straat   verhardings
breedte  
afstand t.o.v. wegas   maximum
snelheid  
verhardingssoort  
Oude Rijksweg   6 m   100 m   50 km / uur   asfaltverharding  
Wissekerkseweg (oost)   3 m   52 m   60 km / uur   asfaltverharding  
Slotstraat   4 m   10 m   30 km / uur   elementenverharding  
Wissekerkseweg (west)   3 m   17 m   30 km / uur   asfaltverharding  

Waarneemhoogte, zichthoek en objectfractie

In het akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevels berekend op verschillende waarneemhoogtes, voor iedere bouwlaag één. De beoogde ontwikkeling bestaat uit een woningen van 3 bouwlagen (2 verdiepingen en een kap). De vastgestelde waarneemhoogtes bevinden zich op 1,50 m, 4,50 m en 7,50 meter.

Tussen de beoogde ontwikkelingen en de wegassen van de Oude Rijksweg en Wissekerkseweg is afschermende bebouwing aanwezig. Derhalve is er rekening gehouden met een aangepaste zichthoek van respectievelijk 20º en 64º in plaats van de gebruikelijk 127º.

In de berekeningen is voor de Slotstraat een objectfractie toegepast omdat er bebouwing aan weerzijden van de wegen aanwezig is die de geluidsbelasting beïnvloed. De gebruikte objectfractie is 0,80 omdat ongeveer 80% van de overzijde van de weg bebouwd is.

Resultaten en conclusies

In tabel B1.5 zijn de geluidsbelastingen aan de gevels van de beoogde ontwikkelingen weergegeven. In bijlage 2 zijn de rekenbladen van het akoestisch onderzoek gevoegd.

Tabel B1.5. Geluidsbelastingen aan de gevels

straat   waarneemhoogte  
  1,5 m   4,5 m   7,5 m  
Oude Rijksweg
(48 dB-contour)  
25 m   30 m   30 m  
Wissekerkseweg (oost) (48 dB-contour)   16 m   17 m   17 m  
Slotstraat   54 dB   54 dB   54 dB  
Wissekerkseweg (west)   46 dB   47 dB   47 dB  

Gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten (tabel 2) blijkt dat de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde ontwikkelingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde Oude Rijksweg en Wissekerkseweg (oost) minder bedraagt dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. De wegassen van de Oude Rijksweg en Wissekerkseweg (oost) liggen op grotere afstanden van de beoogde ontwikkeling dan de berekende afstanden tussen de 48 dB-contouren en de wegassen. De Wgh staat hiermee de realisatie van de ontwikkeling niet in de weg.

Gedezoneerde wegen

De geluidsbelastingen aan de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat en Wissekerkseweg (west) bedragen respectievelijk 54 dB en 47 dB. De geluidsbelasting ten gevolge van de Slotstraat bedraagt hiermee meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Maatregelen

De geluidsbelasting aan de gevels kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Er zijn een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, het wijzigen van de snelheid of van de samenstelling van het verkeer kunnen zijn. De Slotstraat is een 30 km / uur-weg van de laagste categorie (erftoegangsweg). Het wijzigen van de verkeerssamenstelling of van de verkeersomvang is niet mogelijk, omdat de Slotstraat alleen ter ontsluiting van de woonwijk dient en dus geen doorgaand verkeer kent. Het verlagen van de wettelijke maximumsnelheid is niet mogelijk omdat deze reeds 30 km / uur is. Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig past dit snelheidsregime bij erftoegangswegen. Het beperken van de verkeersomvang of het wijzigen van de samenstelling van het verkeer of de maximumsnelheid is niet mogelijk en ontmoet overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard.

Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een ander wegdektype. Vervanging van de klinkerverharding door geluidsarmer asfalt is vanwege de functie van de wegen niet gewenst. De richtlijnen van Duurzaam Veilig schrijven voor 30 km / uur-wegen (verblijfsgebied) een elementenverharding voor ter onderscheiding van de doorgaande gebiedsontsluitende wegen met een verkeersfunctie. Het toepassen van andere asfaltverharding ontmoet derhalve overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard.

Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsschermen zijn niet mogelijk in verband met de stedenbouwkundige inpassing. Bovendien zijn geluidsschermen onvoldoende doeltreffend, gelet op de hoogte van de bouwplannen en omdat deze onderbroken worden door de perceelaansluitingen.

Gesteld kan worden dat er redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn aan de bron en / of in het overdrachtsgebied om de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat te reduceren. Verder overschrijdt de geluidsbelasting de uiterste grenswaarde van 63 dB, zoals die zou gelden voor gezoneerde wegen, niet. Indien de wettelijke normen uit de Wgh (voor gezoneerde wegen) worden gehanteerd, zou het mogelijk zijn geweest een hogere waarde vast te stellen. Derhalve wordt de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde ontwikkelingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat aanvaardbaar geacht.

Conform het Bouwbesluit moet de geluidsbelasting in een nieuwe woning langs bestaande wegen voldoen aan een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 59 dB (exclusief aftrek 110g Wgh) ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Slotstraat.