direct naar inhoud van 4.8 Bodemkwaliteit
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.8 Bodemkwaliteit

Beleidskader

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. In dat besluit wordt uitgegaan van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.

In de gemeente Goes zijn op basis van de "Vrijstellingsregeling grondverzet" Bodemkwaliteitskaarten en bijbehorende Bodembeheerplannen opgesteld. Deze zijn in 2008 opnieuw vastgesteld, waardoor voor een periode van maximaal 5 jaar in vrijwel de gehele gemeente nog het overgangsbeleid van het Besluit Bodemkwaliteit geldt. Resultaten van bodemonderzoeken dienen dus ook getoetst te worden aan de geldende Bodemkwaliteitskaarten en de bijbehorende Bodembeheerplannen.

In de gemeente Goes geldt dat bij nieuwbouwactiviteiten, functiewijzigingen en / of herinrichtingen in principe altijd een volledig verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) moet worden uitgevoerd. Onderzoek is niet nodig ingeval er sprake is van bijvoorbeeld een gering oppervlak en / of geen gevoelige bestemmingen. Voor de planlocatie is ten minste een volledig verkennend bodemonderzoeknoodzakelijk.

Indien op basis van de onderzoeksresultaten er belemmeringen voor de voorgenomen plannen zijn, kan vervolgens worden nagegaan welke maatregelen genomen moeten worden om die belemmeringen weg te nemen (functiegericht saneren).

Onderzoek en resultaten

In januari 2009 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd buiten de huidige bebouwing. Daarom is het noodzakelijk dat na sloop van deze bebouwing de bodem daar alsnog aanvullend wordt onderzocht. Over de opzet van dat onderzoek is voorafgaand aan de uitvoering instemming nodig van het bevoegd gezag, de gemeente Goes.

Uit het verkennend bodemonderzoek5 blijkt dat plaatselijk sprake is van licht verhoogde waarden aan kwik en lood die de toetsingswaarden van de betreffende bodemkwaliteitszones niet overschrijden. In het grondwater zijn op enkele plaatsen lichte streefwaarde-overschrijdingen voor barium en xylenen aangetoond. De aangetroffen gehalten van deze stoffen zijn echter zo gering dat zij geen risico opleveren voor de volksgezondheid en / of het milieu. Er bestaan dan ook vooralsnog geen belemmeringen voor de voorgenomen herinrichting. Het volledige verkennend bodemonderzoek is opgenomen in een separate bijlage.

Conclusie

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten zijn er géén belemmeringen voor de voorgenomen herinrichting. Wel dient na afloop van de sloop van de huidige bebouwing aldaar aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Zodra de resultaten en aanbevelingen van deze aanvullingen zijn beoordeeld en goedgekeurd door het bevoegd gezag, kunnen pas de definitieve conclusies worden getrokken.

Als het noodzakelijk is dat vrijkomende grond (tijdelijk) naar elders afgevoerd moet worden, dient deze onderzocht en getoetst te worden in overeenstemming met het Besluit Bodemkwaliteit c.q. de geldende Bodemkwaliteitskaarten en Bodembeheerplannen van de toepassingslocatie. Dit dient in overleg met het bevoegd gezag te worden uitgevoerd.

Ingeval grond van elders wordt aangevoerd dient dat vooraf te worden gemeld en getoetst aan de geldende Bodembeheerplannen en Bodemkwaliteitskaarten, danwel dient de grondpartij te zijn voorzien van een geldig certificaat. Voorafgaande aan de toepassing is toestemming van het bevoegd gezag noodzakelijk.