direct naar inhoud van 4.7 Relatie met omliggende (bedrijfs)functies
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.7 Relatie met omliggende (bedrijfs)functies

Beleidskader

Bij realisering van nieuwe hindergevoelige functies (woningen) dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder van bedrijfsactiviteiten in de omgeving. Uitgangspunt daarbij is dat er ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Afstemming van bestaande en nieuwe functies gebeurt door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de VNG (herziene versie, 2007). Bij deze richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als geur-, stof en geluidhinder. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit jurisprudentie en de genoemde VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een gemengd gebied verkleinde richtafstanden gelden.

Onderzoek en conclusie

In de directe omgeving van de locatie zijn bedrijven aanwezig. Aan de Wissekerkseweg 6 is het fruitteeltbedrijf van de familie Lokerse gesitueerd. Hier is een agrarisch bedrijf met nevenfunctie Speelboerderij 't Klok'uus gevestigd. De afstand van het bedrijf. Tussen de beoogde ontwikkeling en dit bedrijf bevinden zich al meerdere woningen. Daarom wordt aangenomen dat het bedrijf vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet van invloed is op de beoogde ontwikkeling. Andersom levert de beoogde ontwikkeling ook geen belemmering op voor het bedrijf.

Daarnaast ligt de woningbouwlocatie in de nabijheid van een rioolgemaal van het waterschap. Op basis van de rioleringsnota van het waterschap is het gewenst bij het creëren van een nieuwe overstort rekening te houden met een richtafstand van 50 meter ten opzichte van woonbebouwing, ter voorkoming van stankhinder.

De beoogde woningen in het plan Poelwijck liggen op voldoende afstand van het gemaal. De verwachting is dat stankoverlast derhalve niet zal optreden.