direct naar inhoud van 4.5 Wegverkeerslawaai
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.5 Wegverkeerslawaai

Beleidskader

Woningen worden door de Wet geluidhinder (Wgh) als geluidgevoelige functies aangemerkt en moeten daarom voldoen aan de normen die gesteld zijn in de Wgh. Voor het project is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze herziening. In deze paragraaf is een samenvatting weergegeven van de resultaten en conclusies.

Onderzoek en resultaten

Gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde ontwikkelingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde Oude Rijksweg en Wissekerkseweg (west: gedeelte met maximumsnelheid van 60 km / uur) minder bedraagt dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. De Wgh staat hiermee de realisatie van de ontwikkeling niet in de weg.

Gedezoneerde wegen

De geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat en Wissekerkseweg bedraagt respectievelijk 54 dB en 47 dB. De geluidsbelasting ten gevolge van de Slotstraat overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Er zijn redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk aan de bron en / of in het overdrachtsgebied om de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat te reduceren. Verder overschrijdt de geluidsbelasting de uiterste grenswaarde van 63 dB, zoals die zou gelden voor gezoneerde wegen, niet. Indien de wettelijke normen uit de Wgh (voor gezoneerde wegen) worden gehanteerd, zou het mogelijk zijn geweest een hogere waarde vast te stellen. Derhalve wordt de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde ontwikkelingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde Slotstraat aanvaardbaar geacht.

Conform het Bouwbesluit moet de geluidsbelasting in een nieuwe woning langs bestaande wegen voldoen aan een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 59 dB (exclusief aftrek 110g Wgh) ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Slotstraat.

Conclusie

Op basis van het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting van de nieuwe woningen door wegverkeerslawaai aanvaardbaar geacht. De Wgh staat de ontwikkeling dus niet in de weg.