direct naar inhoud van 4.4 Waterhuishouding
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.4 Waterhuishouding

Beleidskader

Sinds 1 november 2003 is voor ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De initiatiefnemer dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.

Het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer is in handen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Het concept van deze paragraaf is toegezonden aan het waterschap. Het officiële wateradvies zal als separate bijlage bij dit bestemmingsplan worden opgenomen.

In het kader van de afstemming met de ruimtelijke ordening zijn in het Omgevingsplan van de provincie Zeeland waterkansenkaarten opgesteld voor onder andere stedelijke functies. Deze kaarten zijn beschikbaar via de provinciale website. Aan deze kaart zijn voor het plangebied gelegen in 's-Heer Arendskerke de volgende gegevens te ontlenen.

  • Het noordwestelijke deel van het plangebied is weinig zettingsgevoelig. Het zuidoostelijke deel is juist sterk zettingsgevoelig.
  • Alleen het noordwestelijke deel van het plangebied is geschikt voor infiltratie.
  • Het plangebied staat niet onder invloed van zoute kwel. In het noordwestelijke deel is sprake van een matige zoetwatervoorraad (belvorming).
  • Het noordwestelijke deel van het plangebied is aangeduid als meest geschikt voor stedelijke ontwikkeling. Het zuidoostelijke deel als minder geschikt. Dat houdt in dat dit deel van het plangebied kwetsbaar is in gevallen van extreme neerslag. Voor stedelijke uitbreiding zijn in principe aanvullende maatregelen noodzakelijk om nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen.
  • Het plangebied ligt niet in een aandachtsgebied vanuit water.

Bestaande situatie waterhuishouding plangebied Poelwijck

De bovengrond bestaat uit zavel met een homogeen profiel. Deze lichte zavel wordt getypeerd als kalkrijke poldervaaggrond. De grondwatertrap is VI met een gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 0,40 en 0,80 m beneden maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand is dieper dan 1,20 m beneden maaiveld. Het plangebied Poelwijck ligt op NAP + 0,50.

Het plangebied bevindt zich in het afvoergebied van gemaal De Poel. Het gebied is voor de ontwatering aangewezen op twee secundaire sloten langs de oostelijk en zuidelijke plangrens. Vanuit deze secundaire sloten kruist het water circa 100 meter oostelijk van het plangebied de Wissekerkseweg om zuidelijk af te stromen. Voor het plangebied zijn geen knelpunten ten behoeve van wateroverlast bekend.

Toetsing aan criteria Zeeuwse Handreiking watertoets

Aan de hand van de criteria uit de Handreiking watertoets van het Waterschap Zeeuwse Eilanden is nagegaan of er waterdoelstellingen aan de orde zijn, of dat er waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn. In tabel 4.2 wordt aan de hand van waterhuishoudkundige maatregelen aangegeven welke invloeden zijn te verwachten door beoogde functiewijzigingen.

Tabel 4.2. Invloed waterhuishoudkundige maatregelen bij beoogde functiewijziging

thema   beoogde functiewijziging  
veiligheid (waterkering)   Het plan Poelwijck heeft geen invloed op de keurzone  
wateroverlast   Er zijn geen knelpunten bekend in de bestaande situatie. In het nieuwe plan Poelwijck moet 75 mm waterberging per m² verhard oppervalk worden aangebracht. Afhankelijk van verdere invulling van de inrichting zal dit minimaal 850 m³ bedragen. Dit zal moeten plaatsvinden door het verruimen van de oostelijke sloot. Er zal een nieuwe duiker worden geplaatst onder de Wissekerkseweg die met stuwende constructie de afvoer zal verzorgen naar de primaire waterloop.  
riolering   De riolering van het plan Poelwijck zal volledig gescheiden worden aangelegd. Hierdoor zal de netto aanvoer naar de RWZI ondanks de toename door een aantal woningen verminderen.
Ten zuidwesten van het plangebied is een rioolgemaal van het waterschap aanwezig. De maximale capaciteit van het gemaal is nagenoeg bereikt, mogelijk zijn ten behoeve van de beoogde ontwikkeling maatregelen aan het gemaal nodig. In het kader van de technische uitwerking van het plan zullen hierover verdere afspraken met het waterschap worden gemaakt.  
watervoorziening   De watervoorziening is niet in het geding.  
volksgezondheid   Niet van toepassing op dit plan.  
bodemdaling   De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling zal niet optreden.  
grondwateroverlast   Voor het HWA wordt in het plan Poelwijck gebruik gemaakt van infiltratieriolen waarvan een drainerende werking wordt verwacht.  
oppervlaktewaterkwaliteit   Voor het plan Poelwijck wordt al de afstromende neerslag door een bodempassage of een afscheider gezuiverd voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.
Om te voorkomen dat hemelwater verontreinigd raakt dient het gebruik van uitlogende materialen zoals zink en lood te worden voorkomen en dient het gebruik van duurzame bouwmaterialen te worden bevorderd.  
grondwaterkwaliteit   Er wordt niet gebouwd in een natuurgebied, (specifiek) infiltratiegebied of gebied voor drinkwatervoorziening.  
verdroging   Niet aan de orde.  
natte natuur   Het plangebied grenst niet aan natte natuurgebieden.  
onderhoud waterlopen   In het plan Poelwijck wordt de oostelijke sloot aangepast om waterberging te creëren. In verband met het onderhoud zal de naastgelegen groensingel gerooid moeten worden. Eventueel is onderhoud vanaf de oostelijke oever (nu boomgaard) in de toekomst mogelijk, afhankelijk van de ontwikkelingen aan die zijde.
De waterloop aan de noordzijde van het plan zal een aantal keren worden gepasseerd, om de woningen bereikbaar te krijgen. Het streven is erop gericht om de waterloop zo min mogelijk te kruisen. Voor dergelijke passages is een ontheffing van waterschap noodzakelijk.  
waterschapswegen   Geen wijzigingen.  

Conclusie

Er zal een aantal aanpassingen in of nabij het plangebied gedaan moeten worden. Onder andere het aanleggen van gescheiden riolering, een duiker aan de Wissekerkseweg, verruimen van de oostelijke sloot ten behoeve van waterberging en het rooien van de hiernaast gelegen groensingel. Mogelijk is ook uitbreiding van de capaciteit van het rioolgemaal aan de orde. Eén en ander zal in het kader van de technische uitwerking van het plan, in overleg met het waterschap, worden geregeld.

Verder zijn er geen bijzonderheden die de uitvoering van het project in de weg staan. Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling niet strijdig is met waterdoelstellingen, mits de genoemde waterhuishoudkundige maatregelen worden getroffen.