direct naar inhoud van 4.3 Archeologie
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.3 Archeologie

Beleidskader

In aansluiting op het Verdrag van Valletta (Malta, 1992) en het provinciaal archeologiebeleid3 moet rekening worden gehouden met archeologische waarden in planvormingsprocessen. Concreet betekent dit dat de bescherming van het archeologisch erfgoed vastgelegd dient te worden en dat bij ruimtelijke afwegingen rekening gehouden moet worden met eventueel aanwezige archeologische waarden.

Voor Zeeland bestaat het toetsingskader voor archeologie uit:

  • De Archeologische MonumentenKaart (AMK) Zeeland.
  • De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
  • Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA).
  • Nationaal Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS2 van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten (RACM).

De AMK en de IKAW zijn door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld op 29 mei 2001. Op de AMK staat informatie van bekende archeologische waarde. Alle terreinen die op de AMK zijn aangeduid dienen op 1 januari 2009 een planologische bescherming te hebben.

De IKAW geeft een overzicht van te verwachten archeologische waarden ("trefkansen") en is complementair aan de AMK. Vooral de gebieden met hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarden zijn belangrijk. In een inventariserend archeologisch onderzoek4 zijn de archeologische waarden van het plangebied in beeld gebracht.

Toetsing AMK en IKAW

Volgens de IKAW is er in het plangebied een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden, met uitzondering van de zuidelijke rand. Dit deel van het terrein langs de Wissekerkseweg heeft een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. Er is een relatie met een laat-middeleeuws nederzettingsterrein aan de zuidkant van de Wissekerkseweg, dat in recent archeologisch onderzoek is gevonden.

Archeologisch bureauonderzoek

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek bestaat het vermoeden dat het laat-middeleeuwse nederzettingsterrein zich uitstrekt tot in het plangebied. Ook wordt het gebied aan de westzijde begrensd door de historische kern van 's-Heer Arendskerke. Dit betekent dat voor het zuidelijk deel van het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Deze conclusie geeft aanleiding tot het uitvoeren van booronderzoek.

Karterend en waarderend booronderzoek

Bij het inventariserend booronderzoek is in het plangebied de aanwezigheid van een archeologische zone vastgesteld. De begrenzing van deze zone is aangegeven op een kaart bij het onderzoek (zie figuur 4.2.). In het overige deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99_0005.jpg"

Figuur 4.2. Archeologisch onderzoek (bron: RAAP Archeologisch adviesbureau)

Conclusie

Bij het inventariserend bodemonderzoek is in het plangebied de aanwezigheid van een archeologische zone vastgesteld. Daaruit volgen twee aanbevelingen:

  • 1. Er wordt archeologische begeleiding aanbevolen als binnen de archeologische zone bodemingrepen plaatsvinden die dieper reiken dan de bouwvoor. (gemiddeld 0,3 m beneden maaiveld) Het doel van de begeleiding is archeologische informatie te documenteren.
  • 2. Wanneer de archeologische zone als gevolg van bodemingrepen op grote schaal aangetast dreigt te worden, wordt aanbevolen vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van proefsleuven of proefputten.

Bij de keuze van het soort vervolgonderzoek is overleg noodzakelijk met de archeologisch adviseur van de gemeente Goes.