direct naar inhoud van 3.1 Rijks- en provinciaal beleid
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

3.1 Rijks- en provinciaal beleid

Nota Ruimte (2006)

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. De nota stelt "ruimte voor ontwikkeling" centraal en gaat uit van het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet".

In de nota gaat het Rijk voor verstedelijking en economische activiteiten in steden en dorpen uit van de bundelingstrategie. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van de ruimte die in het bestaand bebouwd gebied aanwezig is en wordt ruimte geboden aan de gemeente om te bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Het beleid richt zich op de ontwikkeling van voldoende geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en voorzieningen in iedere regio op een geschikte locatie.

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en tijdige beschikbaarheid van ruimte voor wonen, werken en daarbij behorende voorzieningen.

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006)

Het omgevingsplan geeft de provinciale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland. Dit plan vormt op het gebied van de fysieke leefomgeving het provinciale beoordelingskader voor medeoverheden, organisaties en burgers binnen de spelregels die wettelijk zijn vastgesteld. Voor het project Poelwijck is daarbij het volgende van belang.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Duurzame ontwikkeling is het centrale uitgangspunt voor zorgvuldig ruimtegebruik. In het algemeen wordt ingezet op het bieden van ruimte voor dynamiek en ontwikkeling, met behoud en versterking van omgevingskwaliteiten. Dit stelt bijzondere eisen aan het ruimtegebruik. Uitgangspunt voor de provincie is daar zorgvuldig en effectief mee om te gaan. Daarbij gaat het onder andere om de relatie van de nieuwe ontwikkeling met de bestaande situatie. Voor wonen, werken en alle overige sectoren wordt aandacht gegeven en belang gehecht aan herstructurering, renovatie en transformatie van het bestaande (zoals benutting of herontwikkeling van vrijkomende locaties).

Wonen

Het bieden van voldoende ruimte voor wonen vormt het uitgangspunt van het provinciale woonbeleid. Bundeling, zorgvuldig ruimtegebruik en het realiseren van kwaliteit en diversiteit staan daarbij centraal.

Het provinciaal ruimtelijk beleid gaat daarbij niet langer uit van een provinciale woningbouwprogrammering. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de consument, de woningbouwplanning flexibeler te maken en de productie te verhogen is met de provinciale woonvisie een beleid ingezet waarbij gemeenten meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen voor de omvang, samenstelling en spreiding van hun bouwprogramma. Om zorgvuldig ruimtegebruik te concretiseren hebben gemeenten de taakstelling 50% van de woningbouwproductie binnen de grens van het bestaand bebouwd gebied te realiseren (inbreiding).

Aanvullend op de aangegeven randvoorwaarden is in de provinciale Woonvisie een aantal variabele woondoelen opgenomen, waar de provincie een actieve rol in wil vervullen. Het gaat daarbij om:

  • stimuleren omvang en diversiteit van de nieuwbouw;
  • aandacht voor bijzondere woonwensen (unieke projecten);
  • zorgdragen voor kwetsbare groepen, zoals de aandachtsgroep, ouderen (zorgwoningen), starters en studenten, voor wie het van belang is dat er voldoende keuzevrijheid op de woningmarkt blijft bestaan en dat deze, waar mogelijk wordt versterkt.