HOOFDSTUK 8 Economische uitvoerbaarheid

 

Onderhavig plan betreft een conserverend bestemmingsplan voor een bestaande situatie en voorziet niet in uit te voeren werken of werkzaamheden. Het bestemmingsplan is daarmee economisch uitvoerbaar. Om die reden is het opstellen van een exploitatie achterwege gelaten. De financiƫle betrokkenheid van de gemeente zal bij mogelijke investeringen per geval worden afgewogen. Bij die percelen waarvoor een wijzigings- danwel ontheffing is opgenomen, zal medewerking slechts worden verleend nadat de financiƫle haalbaarheid hiervan bij dat concrete verzoek vooraf is aangetoond.