HOOFDSTUK 1 Inleiding

 

 

1 Aanleiding

 

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied Goese Meer in de stad Goes. De stad Goes valt onder gemeente Goes. De gemeente heeft besloten om alle (verouderde) bestemmingsplannen binnen haar grondgebied te actualiseren en waar een plan ontbreekt een plan voor te bereiden en gelijktijdig te digitaliseren. Hierbij is het uitgangspunt om per bebouwde kom één bestemmingsplan op te stellen met uitzondering van de stad Goes, vanwege de grote omvang van de bebouwde kom van deze stad. Voor de stad Goes zullen de afzonderlijke bebouwde komplannen worden geactualiseerd. Zodoende dient er ook bestemmingsplan te worden opgesteld voor het plangebied Goese Meer. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.

 

Bestemmingsplannen mogen in principe niet ouder zijn dan 10 jaar. Verouderde bestemmingsplannen omzeilen immers nieuwe inzichten van hogere overheden en hogere wetgeving. De gemeente heeft daarom een wettelijke actualiseringsplicht. Daarnaast wil de gemeente een einde maken aan de verouderde plannen en de onderlinge verschillen die er door de verschillende opvattingen in de loop der jaren in zijn gekomen. Deze verschillen leiden tot onduidelijke en ongewenste situaties voor zowel de gemeente als burgers en andere belanghebbenden. Bouwactiviteiten zijn in de bestaande situatie vaak pas mogelijk na kostbare en tijdrovende procedures. Met actuele bestemmingsregelingen dienen minder procedures te worden doorlopen, zijn de procedures korter, is minder ambtelijke capaciteit nodig en hebben belanghebbenden meer rechtszekerheid. Indien gemeenten hun bestemmingsplannen niet tijdig actualiseren, vervalt eveneens de bevoegdheid tot het heffen van rechten die met bepaalde ontwikkelingen gepaard gaan. Hierbij valt te denken aan het heffen van bouwleges. De toelichting van een actueel bestemmingsplan kan tevens een basis bieden voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen of het weigeren van ongewenste bouwinitiatieven.

Voorliggend plan vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Het plan biedt een handvat om ontwikkelingen gericht te sturen en daarmee bij te dragen aan het behoud van de ruimtelijke – en leefkwaliteit.

 

De huidige bestemmingsplannen voor dit gebied bestaan uit:

 

 

Deze bestemmingsplannen zijn om meerdere redenen aan vervanging toe. Zo is het wenselijk om deze verschillende bestemmingsplannen te integreren in een bestemmingsplan voor het hele gebied Goese Meer. Verder zijn de maatschappelijke normen over wat in een bestemmingsplan vastgelegd dient te worden de afgelopen jaren gewijzigd; de in de vigerende plannen gehanteerde systematiek is inmiddels achterhaald. Het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat alle bestemmingsplannen een bepaalde mate van uniformiteit moeten hebben. Hiertoe is een Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2008 opgesteld. De toepassing van de SVBP 2008 is vanaf 1 januari 2010 bij wet verplicht. Gemeente Goes heeft een handboek opgesteld waarin standaardbepalingen zijn opgenomen.

 

De nieuwe bestemmingsplannen worden voorzien van een zogenaamde IMRO-codering, wat inhoudt dat de bestemmingsplannen volledig digitaal uitgewisseld kunnen worden en in de toekomst ook door middel van internet raadpleegbaar zijn. In principe is het nu al zo dat bestemmingsplannen in de vorm van een pdf digitaal raadpleegbaar zijn via internet. Vanaf 1 januari 2010 zijn overheden verplicht om ruimtelijke plannen IMRO- gecodeerd beschikbaar te stellen. Dat wil zeggen dat de burger middels een GIS-viewer interactief een bestemmingsplan kan bekijken. Met behulp van de toegepaste codering kan een burger met één druk op de knop de relevante juridische informatie over het betreffende perceel oproepen.

 

Zoals vermeld betreft voorliggend plan het bestemmingsplan voor het Goese Meer. In de figuren 1 tot en met 3 is het plangebied weergegeven. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Krukweg en de Kattendijkseweg. De oostgrens wordt gevormd door de achterzijde van de bebouwing aan de Golfzichtlaan en de Krukweg. De Goesemeerlaan en de Houtkade vormen de begrenzing in het zuiden en de Westhavendijk vormt de westelijke begrenzing.

 

 

 

[image]

Afbeelding: luchtfoto plangebied Goese Meer

 

 

 

 

 

 

[image]

Afbeelding: overzicht voormalige bestemmingsplannen van het plangebied

[image]

 

Afbeelding: straatnamenkaart plangebied
 

2 Opzet

 

Met de visie op het plangebied (hoofdstuk 4) geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen zij, binnen de planperiode van tien jaar en binnen de marges van het reële gewenst acht. Om een visie te kunnen formuleren en een bestemmingsplan op te kunnen stellen, dient allereerst de uitgangssituatie in beeld te worden gebracht. Hoofdstuk 3 gaat derhalve in op de inventarisatie en analyse van het plangebied. Daarvoor komt, in hoofdstuk 2 het beleidskader dat op voorliggend plan van toepassing is, aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat in op de milieu- en duurzaamheidsaspecten van het plan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de juridische vormgeving van het plan toegelicht. Hoofdstuk 7 gaat in op de handhaving van de voorschriften van dit bestemmingsplan. Tenslotte komen in hoofdstuk 8 en 9 de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke toetsing/overleg aan de orde.