10.3 Afwijking van de bouwregels

 

10.3.1 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. lid 10.2.1 sub a en lid 10.2.2 sub a voor het bouwen van gebouwen en andere

bouwwerken ten behoeve van de voor deze gronden geldende andere bestemming(en), mits de waterstaatkundige belangen van de gronden hierdoor niet onevenredig worden geschaad;

b. lid 10.2.2 sub b en lid 10.2.4 sub a tot een hoogte van maximaal 10.00 meter.