10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Waterstaat- Waterstaatkundige functie aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor

aangewezen andere bestemming(en), primair bestemd voor:

a. waterkering, waterbeheersing, kaden, dijksloten, sloten, watergangen en singels;

b. opslag en onderhoud ten behoeve van vaar- en waterwegen, wegen, paden, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen;

alsmede voor:

c. havens en sluizen ten dienste van de scheepvaart, de waterstaat en de landbouw.

 

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Voor zover op de kaart dubbelbestemmingen samenvallen, geldt de volgende volgorde:

- primair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming Waterstaat- waterstaatkundige functie;

- secundair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming Waarde- Natuur en landschap.