9.3 Afwijking van de bouwregels

 

 

9.3.1 Afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 9.2.1 indien en voor zover:

a. op de betrokken bouwlocatie de Waarde- Natuur en landschap blijkens rapportage

van een deskundige in voldoende mate verzekerd blijft;

b. voor vervanging van reeds aanwezige bouwwerken, indien de oppervlakte van het

bouwwerk niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering in omvang en diepte niet

wordt aangepast;

c. voor nieuwe bouwwerken die niet dieper zijn gefundeerd dan 30 cm beneden het

maaiveld en waarbij geen paalfunderingen worden aangebracht.