9.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

- uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

9.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2.00 meter;

b. bouwwerken ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar, indien burgemeester en wethouders zijn afgeweken. Er wordt slechts afgeweken, indien de Waarde- Natuur en landschap door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.