8.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen;

b. bijbehorende bouwwerken;

c. een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

d. ondergrondse parkeervoorzieningen.

 

8.2.1 Algemeen

De hoofdgebouwen mogen uitsluitend op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;

a. ter plaatse van de functieaanduiding "vrijstaand" (vrij): vrijstaande woningen zijn toegestaan;

b. ter plaatse van de functieaanduiding “aaneengebouwd” (aeg) aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan;

c. ter plaatse van de gronden buiten het bouwvlak zonder aanduiding mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde worden gebouwd;.

 

8.2.2 Hoofdgebouwen

Met betrekking tot de breedte van een hoofdgebouw - bijbehorende bouwwerken als genoemd in lid 8.2.3 niet meegerekend - gelden de in het navolgende schema opgenomen bepalingen:

 

nadere aanduiding

minimale breedte woning

vrij

8.00 meter

aeg

5.00 meter

 

Met betrekking tot de afstand tussen een hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens gelden de in het navolgende schema opgenomen bepalingen:

 

nadere aanduiding

minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens

vrij

5.00 meter

aeg

2.00 meter (voor de hoekwoning)

 

8.2.3 Bijbehorende bouwwerken

a. ter plaatse van de aanduiding "vrijstaand" (vrij) geldt dat indien de oppervlakte van het bouwperceel kleiner is dan 600 m², bedraagt de bebouwde oppervlakte ten hoogste 200 m²;

b. ter plaatse van de aanduiding “aaneengebouwd” (aeg) geldt dat 50% van het bouwperceel mag worden bebouwd;

c. indien de oppervlakte van het bouwperceel groter is dan 600 m², bedraagt de bebouwde oppervlakte ten hoogste 33% van het bouwperceel;

d. de afstand tussen bijbehorende bouwwerken en de zijdelingse perceelsgrens zal ten minste bedragen:

 

 

 

nadere aanduiding

minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens

vrij

2.00 meter

aeg

niet van toepassing

 

8.2.4 Maatvoering

De goothoogte en bouwhoogte van een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

 

nadere aanduiding

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

vrij

9.00 meter

9.00 meter

aeg

4.00 meter

8.00 meter

 

 

 

bouwwerk

maximale goothoogte

maximale bouwhoogte

a.

bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

b.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde

-

- 2.00 meter
- vóór de voorgevelrooilijn: 1.00 meter

 

8.2.5 Ondergrondse parkeervoorzieningen

De verticale bouwdiepte voor een ondergrondse parkeervoorziening, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maat:

 

nadere aanduiding

Maximale verticale bouwdiepte

vrij

8.00 meter onder NAP