7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de wateraanvoer en –afvoer, waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, vaarwegen, bruggen, dammen, groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende watervoorzieningen ten dienste van de waterkering zoals waterinfiltratie en -transportvoorzieningen, nutsvoorzieningen en onderhoud;

b. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals bermen, bermsloten en beplantingen;

c. ter plaatse van de functieaanduiding “aanlegsteigers” (as) zijn de gronden mede bestemd voor voorzieningen ten dienste van deze medebestemming.