6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;

alsmede voor:

b. verkeersvoorzieningen, groen, waterpartijen, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, sport-, en speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en straatmeubilair;

c. ter plaatse van op voor Waarde- Natuur en Landschap aangewezen gronden de dubbelbestemming Waarde- Natuur en Landschap geldt;

d. ter plaatse van de voor Waterstaat- Waterstaatkundige functie aangewezen gronden de dubbelbestemming Waterstaat- Waterstaatkundige functie geldt.