5.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

5.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde, geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag per perceel ten hoogste 4.00m² bedragen;

b. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 8.00 meter bedragen;

c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3.00 meter bedragen. Dit geldt niet voor erfafscheidingen, die mogen maximaal 2.00 meter bedragen.