4.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Recreatie (R) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het uitoefenen van recreatieve activiteiten met de golfsport als hoofdfunctie, alsmede voor:

b. speelplaatsen;

c. parkeervoorzieningen, tuinen, terreinen, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

d. ter plaatse van de functieaanduiding “golfbaan” (go) een golfbaan;

e. ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van gemengd- sociëteits- daghoreca- detailhandel- hotel- en parkeervoorziening(en)” (sgd-sdh) faciliteiten en accommodaties ten behoeve van de golfsport zijn toegestaan;

f. ter plaatse van de functieaanduiding “opslag” (op) een gebouw voor opslag;

g. ter plaatse van op voor Waarde- Natuur en landschap aangewezen gronden de dubbelbestemming Waarde- Natuur en landschap geldt;

h. ter plaatse van de voor Waterstaat- Waterstaatkundige functie aangewezen gronden de dubbelbestemming Waterstaat- Waterstaatkundige functie geldt.