Artikel 23 Algemene afwijkingsregels

 

23.1 Afwijkingsbevoegdheid

 

23.1.1 Afwijkingsregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de regels in dit plan voor:

  1. geringe afwijkingen, die in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of die noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein;

  2. het afwijken van hoogte- en oppervlaktematen voor bebouwing tot maximaal 10% van de voorgeschreven maten.

 

23.1.2 Voorwaarden

 

  1. De in lid 23.1.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits:

    1. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

    2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de

aangrenzende gronden en bouwwerken.