Artikel 21 Algemene gebruiksregels

 

Het is verboden de in de dit plan begrepen gronden, gebouwen en bouwwerken te gebruiken, te doen of laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming. Tot het verboden gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a. (on)bebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor de exploitatie van een

seksinrichting;

b. onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken: