Artikel 12 Verkeer

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

a. wegen, straten en paden;

b. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga): autoboxen bedoeld voor de stalling van

vervoersmiddelen dan wel voor huishoudelijke berg- en werkruimte;

c. ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage" (pg): een ondergrondse parkeergarage;

d. voorwerpen van beeldende kunst en gedenktekens;

 

alsmede voor:

 

c. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals pleinen, horecaterrassen, markten, niet permanente vent- en standplaatsen voor ambulante handel, parkeervoorzieningen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, sport-, en speelvoorzieningen, straatmeubilair, geluidwerende voorzieningen, kiosken, afvalverzamelvoorzieningen en reclame-uitingen.

 

12.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

12.2.1 Niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

Voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen gelden de volgende

bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven

bebouwingsvlakken worden opgericht;

b. in afwijking van het bepaalde onder sub a is het toegestaan om nutsvoorzieningen buiten de bebouwingsvlakken op te richten;

c. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling minimaal 30 graden en maximaal 55 graden;

d. ter plaatse van de aanduiding "autobox" (ab) mag de breedte van een autobox ten

hoogste 3.50 m bedragen.

 

12.2.2 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.20 meter.

3.20 meter.

15 m2

 

 

12.2.3 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

a.

Antennes

5.00 meter

b.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

c.

Bovenleidingen

10.50 meter

d.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

2.00 meter

 

12.3 Nadere eisen

 

12.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid nadere eisen

stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing.

 

12.4 Afwijken van de bouwregels

 

12.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. lid 12.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1 meter zal worden overschreden;

b. lid 12.2.3 sub a, b en d tot een hoogte van maximaal 10 meter, m.u.v. erfafscheidingen.

 

12.4.2 Voorwaarden

 

Er kan slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 12.4.1 met dien verstande dat:

 
a. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet

onevenredig worden aangetast;

 

12.5 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 12.1, wordt in ieder geval gerekend:

a. het in gebruik nemen van onbebouwde gronden ten behoeve van opslagdoeleinden. Het opslaan in open ruimten van bouwmaterialen, puin en specie is uitsluitend toegestaan in verband met normale onderhoudswerkzaamheden dan wel ter verwezenlijking van de

bestemming.

 

12.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

12.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. lid 12.1 voor het realiseren van jongerenontmoetingsplaatsen.