Artikel 11 Sport

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor “Sport” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

a. het uitoefenen van sportactiviteiten;

 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en (ontsluitings)wegen.

 

11.2 Bouwregels

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

11.2.1 Toelaatbare bebouwing

 

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

11.2.2 Algemeen

 

a. gebouwen en overkappingen worden gebouwd in het bouwvlak;

 

b. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak;

 

11.2.3 Gebouwen

 

a. de bouwhoogte van gebouwen en tribunes bedraagt maximaal de op de verbeelding aangegeven hoogtemaat;

 

11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

a. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste:

-

voor antennes:

5.00 meter;

-

voor openbare nutsvoorzieningen

3.50 meter;

-

voor lichtmasten en overige masten

20.00 meter;

-

voor speeltoestellen

4.00 meter;

-

voor ballenvangers

6.00 meter;

-

voor overige andere bouwwerken

2.00 meter;

 

11.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, indien zulks noodzakelijk is:

 

1. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden;

 

2. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

3. ten behoeve van de landschappelijke inpassing;

 

4. ten behoeve van de milieusituatie;

 

5. ten behoeve van de verkeersveiligheid.

 

11.4 Specifieke gebruiksregels

 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 

a. horeca is uitsluitend toegestaan voor zover:

 

1. dit een ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening en dit rechtstreeks samenhangt met de in lid 11.1 genoemde bestemming;

 

2. voorkomend in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten.

 

b. evenementen zijn toegestaan.