Artikel 10 Recreatie

 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor “Recreatie” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

a. ter plaatse van de aanduiding “volkstuin” (vt): uitsluitend een volkstuinencomplex;

 

b. wegen, paden, parkeervoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

10.2 Bouwregels

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

10.2.1 Toelaatbare bebouwing

 

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 

b. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

10.2.2 Algemeen

 

De gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

 

a. de gebouwen worden uitsluitend opgericht binnen het op de verbeelding aangegeven

bouwvlak;

 

10.2.3 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale

bouwhoogte

Maximale

oppervlakte

Afstand tot de perceels- grens

a.

Gebouwen

-

2.50 meter

6 m²

3.00 meter

b.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

6.00 meter

-

-

 

10.3 Nadere eisen

 

10.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, indien zulks noodzakelijk is:

 

a. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de landschappelijke,

b. natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden;

c. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van

aangrenzende gronden en bouwwerken geen gebouwen zijnde;

d. ten behoeve van de landschappelijke inpassing.