Artikel 9 Maatschappelijk

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Maatschappelijk (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het uitoefenen van maatschappelijke activiteiten;

b. ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats" (bp): uitsluitend een begraafplaats;

c. ter plaatse van de aanduiding "dierenasiel" (ds): uitsluitend een dierenasiel;

d. ter plaatse van de aanduiding "uitvaartcentrum" (uv): uitsluitend een uitvaartcentrum;

e. ter plaatse van de aanduiding "wonen" (w): tevens wonen;

f. aan huis gebonden beroepen.

 

alsmede voor:

 

e. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de

bestemming.

 

9.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

a. hoofdgebouwen;

b. ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning": een bedrijfswoning;

c. bijbehorende bouwwerken;

d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

 

9.2.1 Hoofdgebouwen

 

  1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

  2. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³;

  3. de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt minimaal 5 meter, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven.

 

9.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

Zie het op de verbeelding aangeven bebouwingspercentage

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5 meter

Zie het op de verbeelding aangeven bebouwingspercentage

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter;

vóór de gevellijn 1.00 meter.

 

 

 

9.3 Nadere eisen

 

9.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de

perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

b. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

c. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

9.3.2 Voorwaarden

 

 1. De in lid 9.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten;

 

9.4 Afwijken van de bouwregels

 

9.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. lid 9.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1 meter zal worden overschreden;

b. lid 9.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10 meter, met uitzondering van

erfafscheidingen.

 

9.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 9.4.1. op voorwaarde dat:

 

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het afwijken niet tot gevolg heeft dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers-)veiligheid worden aangetast;

 

9.5 Specifieke gebruiksregels

 

9.5.1 Detailhandel en horeca

 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover dit een ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening en dit rechtstreeks samenhangt met de in lid 9.1 genoemde bestemming;

 2. horeca is uitsluitend toegestaan voor zover:

  1. dit een ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening en dit rechtstreeks samenhangt met de in lid 9.1 genoemde bestemming;

  2. voorkomend in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;

  3. het vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak, met een maximum van 30 m²;

 

9.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

9.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. lid 9.1 voor het realiseren van jongerenontmoetingsplaatsen.