Artikel 6 Gemengd

 

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Gemengd (GD) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - gemengd 1": detailhandel, dienstverlening, horeca voorzover voorkomend in categorie 1a, 1b en 1c van de Staat van Horeca-activiteiten, maatschappelijke activiteiten en wonen;

b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - gemengd 2": dienstverlening, maatschappelijke activiteiten en wonen;

c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - gemengd 3": maatschappelijke activiteiten, wellness en sport;

d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang": een onderdoorgang;

e. ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage" (pg): een ondergrondse parkeergarage;

f. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

met dien verstande dat:

g. het gebruik van de hoofdgebouwen ten behoeve van detailhandel, horeca en dienstverlening uitsluitend op de begane grond is toegestaan.

 

6.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

6.2.1 Algemeen

 

 1. binnen een bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bijbijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

 

6.2.2 Hoofdgebouwen

 

 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken;

 2. de breedte van een hoofdgebouw moet ten minste 5.00 meter bedragen;

 3. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 

6.2.3 Maatvoering

 

 

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat.

Zie de op de verbeelding aangegeven maat.

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

2.00 meter

vóór de gevellijn ten hoogste 1.00 meter

Vlaggenmasten: 8.00 meter

 

6.3 Nadere eisen

 

6.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

6.3.2 Voorwaarden

 

    1. Nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

6.4 Afwijken van de bouwregels

 

6.4.1 Hoofdgebouwen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 6.2.2 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden.

 2. lid 6.2.2 sub c tot een hoogte van ten hoogste 10.00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen. Voor vlaggenmasten kan worden afgeweken tot 15.00 meter.

 

6.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 6.4.1 indien:

  1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers-)veiligheid niet worden aangetast;

  2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

6.5 Specifieke gebruiksregels

 

Voor het gebruik zoals bedoeld in artikel 6.1 gelden de volgende bepalingen:

a. detailhandel en horeca is uitsluitend toegestaan op gronden zonder aanduiding en op gronden

met de aanduiding "GD-2" en "GD-3", voor zover dit een ondergeschikt bestanddeel is van de

totale bedrijfsvoering en dit rechtstreeks samenhangt met de in lid 6.1. genoemde bestemming;

b. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;

c. detailhandel in volumineuze goederen is niet toegestaan;

d. opslag van en detailhandel in consumentenvuurwerk is niet toegestaan;

e. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

f. het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en / of bouwwerken als seksinrichting of

voor straatprostitutie is niet toegestaan;

g. evenementen zijn toegestaan.

 

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

6.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 6.1 sub a voor horeca-activiteiten die voorkomen in een hogere categorie van de Staat van Horeca-activiteiten dan op grond van lid 1, sub a toelaatbaar is, mits de betreffende activiteit naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan activiteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegestaan;

 2. lid 6.1 sub a voor horeca-activiteiten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, mits de betreffende activiteit naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan horeca-activiteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegelaten.

 

6.6.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken indien:

  1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

  2. een milieudeskundige wordt gehoord met betrekking tot de vraag of aan de in lid 6.6.1 genoemde criteria is voldaan.