Artikel 5 Detailhandel

 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Detailhandel" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. detailhandel;

 2. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

met dien verstande dat:

c. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan.

 

5.2 Bouwregels

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

5.2.1 Algemeen

 1. binnen een bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

 

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 1. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°.

 

5.2.3 Maatvoering

 

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevellijn: 1.00 meter

 

Vlaggenmasten: 8.00 meter

 

5.3 Nadere eisen

 

5.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

 

 

 

5.3.2 Voorwaarden

De in lid 5.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

5.4 Afwijken van de bouwregels

 

5.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 5.2.3. sub a voor het overschrijden van de goothoogte, mits de overschrijding ten hoogste 1 meter bedraagt;

 2. lid 5.2.3 sub c, mits de hoogte niet meer dan 10.00 meter bedraagt, met uitzondering van erfafscheidingen.

 

5.4.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 5.4.1 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

5.5 Specifieke gebruiksregels

 1. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen is niet toegestaan;

 2. het gebruik van achtererven als terras en/of speeltuin en voor opslag is niet toegestaan.

 

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

5.6.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. artikel 5.1. voor de uitoefening van ondersteunende horeca binnen een detailhandelsvestiging tot maximaal 25 % van de hoofdfunctie met een maximale vloeroppervlakte van 25 m²;

 2. artikel 5.5 lid b voor het gebruik van achtererven als terras, opslag en speeltuin.

 

5.6.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 5.6.1 indien:

  1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.