Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Zuid
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
16-01-2013

Artikel 10 Water

 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Water" (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wateraanvoer en -afvoer, waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen alsmede voor bruggen, dammen, groenvoorzieningen, voorzieningen ten dienste van de waterkering en nutsvoorzieningen;

  2. bij deze doeleinden behorende voorzieningen alsmede bermen, bermsloten en beplantingen.

 

 

10.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

  2. keermuren voor de waterbeheersing;

  3. oeverbeschoeiingen;

  4. duikers;

  5. bruggen;

  6. steigers.

 

10.2.1 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale Oppervlakte

a.

Nutsvoorzieningen

3.00 meter

3.00 meter

15 m2

 

 

10.2.2 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Maximale bouwhoogte

a.

speelvoorzieningen

3.00 meter

b.

lichtmasten en overige masten

8.00 meter boven NAP

 

 

10.3 Afwijken van de bouwregels

 

10.3.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 10.2.2 sub b voor een hoogte tot maximaal 10.00 meter boven NAP.

 

10.4 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

  1. het innemen van ligplaatsen voor woonboten.