Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Zuid
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
16-01-2013

Artikel 9 Verkeer

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Verkeer" (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;

 2. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga): uitsluitend garageboxen ten behoeve van de stalling van vervoermiddelen dan wel voor huishoudelijke berg- en werkruimte;

 3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - recreatief railverkeer" (sv- rr): het instandhouden en exploiteren van een cultuurhistorisch-recreatieve spoorlijn met de daarbij behorende additionele voorzieningen alsmede de bescherming van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden;

alsmede voor:

 1. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals pleinen, parkeervoorzieningen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, sport-, en speelvoorzieningen, jongerenontmoetingsplaatsen, straatmeubilair, bruggen, geluidwerende voorzieningen, afvalverzamelvoorzieningen en reclame-uitingen.

 

9.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

9.2.1 Niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

Voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden opgericht;

 2. in afwijking van het bepaalde onder sub a is het toegestaan om nutsvoorzieningen buiten de bouwvlakken op te richten;

 3. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling minimaal 30 graden en maximaal 55 graden;

 4. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga) mag de breedte van een individuele autobox ten hoogste 3.50 meter bedragen.

 

9.2.2 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders 3.20 meter

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders 3.20 meter

15 m²

 

 

9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - recreatief railverkeer" (sv- rr) mag de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 4.00 meter bedragen;

 

9.2.4 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

a.

Antennes

5.00 meter

b.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

2.00 meter

 

9.3 Nadere eisen

 

9.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid nadere eisen

stellen aan de plaats en afmeting van bebouwing.

 

9.4 Afwijken van de bouwregels

 

9.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 9.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 9.2.4 sub a, b en c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter.

 

9.4.2 Voorwaarden

Er kan slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 9.4.1 met dien verstande dat:

 1. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

 

9.5 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 9.1, wordt in

ieder geval gerekend:

 1. het in gebruik nemen van onbebouwde gronden ten behoeve van opslagdoeleinden. Het opslaan in open ruimten van bouwmaterialen, puin en specie is uitsluitend toegestaan in verband met normale onderhoudswerkzaamheden dan wel ter verwezenlijking van de bestemming.