Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Zuid
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
16-01-2013

Artikel 7 Kantoor

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Kantoor" (K) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het bedrijfsmatig uitoefenen van administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden;

 2. het wonen;

alsmede voor:

 1. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

7.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.2.1 Gebouwen

 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 3. indien er geen bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding mag de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel ten hoogste 70% bedragen.

 

7.2.2 Maatvoering

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Gebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevellijn ten hoogste 1.00 meter

 

7.3 Nadere eisen

 

7.3.1 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

 

7.3.2 Voorwaarden

 
De in lid 7.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

7.4 Afwijken van de bouwregels

 

7.4.1 Afwijken

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 7.2.2 sub a, voor het afwijken van de bouwhoogte mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 7.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erfafscheidingen.

 

7.4.2 Voorwaarden

 
Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 7.4.1 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

7.5 Specifieke gebruiksregels

 

 1. Het gebruik van de gebouwen ten behoeve van kantoren is uitsluitend op de begane grond toegestaan;

 2. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van wonen is uitsluitend op de verdiepingen toegestaan.

 

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.5 sub b voor het

vestigen van kantoren op de eerste verdieping, mits:

 1. het uit een oogpunt van volkshuisvesting aanvaardbaar is om de woonfunctie van het betreffende deel van het gebouw op te heffen;

met dien verstande dat:

 1. de functie op de verdieping een verruiming betreft van het oppervlak van de functie ter plekke op de begane grond.