Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Zuid
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
16-01-2013

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 3 Bedrijf

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Bedrijf" (B) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding "specifeke vorm van bedrijf- garagebedrijf" (sb-gb):uitsluitend een kleinschalig garagebedrijf alsmede detailhandel en kantoren als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten alsook detailhandelsbedrijven die gericht zijn op de verkoop van auto’s, motorrijwielen, boten, caravans;

 2. ter plaatse van de aanduiding "zend- ontvangstinstallatie" (zo) een zendmast;

 3. ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" (nv) nutsvoorzieningen;

 4. het wonen;

 5. verhardingen, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming, waaronder inbegrepen parkeervoorzieningen en verkeers- en verblijfvoorzieningen;

 6. aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven.

 

3.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3.2.1 Algemeen

 

  1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

  2. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de op de verbeelding aangeven aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” bebouwingspercentage van het bouwvlak. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;

  3. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 1.00 meter te bedragen;

  4. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 1.00 meter;

  5. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30 graden en maximaal 55 graden.

 

3.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Goothoogte

Bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

3.00 meter

d.

Erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied

-

1.00 meter

e.

Lichtmasten/vlaggenmasten

-

8.00 meter

f.

Overige erfafscheidingen

-

2.00 meter

g.

Nutsvoorzieningen

-

3.00 meter

h.

zendmast ter plaatse van de aanduiding "zend- ontvangstinstallatie" (zo).

 

55.00 meter

 

3.3 Nadere eisen

 

3.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de situering van bedrijven en bedrijfsuitbreidingen;

 2. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 3. de plaatsing en afmeting van bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 4. de inrichting van de gronden voor wat betreft de aanleg en profilering van toegangs- en ontsluitingswegen;

 5. het gebruik van de gronden ten behoeve van opslag;

 6. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 7. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

3.3.2 Voorwaarden

 
De in lid 3.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

3.4 Afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 

3.4.1 Hoofdgebouwen

 

 1. Lid 3.2.1 sub c voor het verkleinen van de zijdelingse afstand tot de perceelsgrens, mits de bereikbaarheid van de achtererven niet wordt belemmerd;

 2. lid 3.2.2 sub a voor het vergroten van de bouwhoogte, mits deze niet meer dan 2.00 meter bedraagt en indien de afstand van deze gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens ten minste gelijk is aan de overschrijding van de ten hoogste toegestane hoogte van de dakvoet.

 

3.4.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 1. lid 3.2.2 sub c mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden.

 

3.4.3 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 3.4.1 en 3.4.2 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

3.5 Specifieke gebruiksregels

 

   1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

   1. het gebruiken van de gronden voor opslag van goederen, waaronder begrepen puin ter plaatse van onbebouwde gronden tot een gezamenlijke hoogte van meer dan 6.00 meter;

   1. per 100m2 bedrijfsvloeroppervlak is minimaal één parkeerplaats aanwezig;

   2. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;

   3. Wgh- inrichtingen zijn niet toegestaan.

 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

3.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 3.1 voor de uitoefening van een bedrijfsactiviteit die afwijkt van de functieaanduiding, mits deze activiteit naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met een krachtens lid 1 ter plaatse toegelaten bedrijfsactiviteiten.

 

3.6.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 3.6.1 op voorwaarde dat:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 3. daardoor niet onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

 

3.7.1 Wijzigingsbevoegdheid

 

  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken te vergroten, met dien verstande dat:

   1. het bouwvlak met ten hoogste met 100% wordt vergroot;

   2. De vergroting van het bouwvlak mag niet plaatsvinden vóór de op de verbeelding aangegeven gevellijn.

   3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig mogen worden aangetast;

   4. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in de omgeving én ter plekke aanwezige architectonische, cultuurhistorische en/of archeologische waarden;

  2. burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten te wijzigen in die zin, dat de categorie -indeling van bedrijfsactiviteiten kan worden gewijzigd indien en voor zover een wijziging van de belasting van de desbetreffende typen van bedrijven op het milieu als gevolg van technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geeft;

  3. burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in die zin, dat een bedrijfsfunctie wordt toegestaan indien en voor zover de belasting van het desbetreffende type bedrijf op het milieu als gevolg van technologische ontwikkelingen niet die van het tot dan toe bestaande bedrijf overschrijdt.

 

3.7.2 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 3.7.1 zijn de algemene procedureregels van artikel 20 van toepassing.

 

Artikel 4 Bos

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Bos" (B) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het behoud, de ontwikkeling en de versterking van het bos voor natuur, landschap en diversiteit in terreintypen;

alsmede voor:

 1. recreatieve activiteiten;

 2. paden, parkeervoorzieningen, water, bermstroken, bermsloten, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming alsmede nutsvoorzieningen.

 

4.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. beheersgebouwen;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.2.1 Niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

Voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen gelden de volgende regels:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gerealiseerd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30 graden en maximaal 55 graden.

 

4.2.2 Maatvoering

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte gebouw

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.20 meter

6.00 meter

15m² per gebouw met een gezamenlijke maximale oppervlakte van 150m²

b.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.50 meter

Lichtmasten en overige masten: 8.00 meter

 

 

4.3 Nadere eisen

 

4.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van andere bouwwerken,

indien zulks noodzakelijk is:

 1. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden;

 2. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 3. ten behoeve van de verkeersveiligheid;

 4. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 4.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld:

 1. om onevenredige aantasting van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden te voorkomen;

 2. om onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken te voorkomen;

 3. ten behoeve van landschappelijke inpassing.

 

4.4 Afwijken van de bouwregels

 

4.4.1 Afwijken van de bouwregels

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 4.2.2 sub b (licht)- masten tot een hoogte van maximaal 10.00 meter.

 

4.4.2 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in lid 4.4.1 op voorwaarde dat:

 1. de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van aangrenzende gronden onevenredig niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

4.5.1 Verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden zonder vergunning

 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

 1. het aanbrengen, verleggen en verbreden van paden, wegen en parkeergelegenheden alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

 2. het aanbrengen en verleggen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

 3. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

 4. het graven, verbreden, dempen van sloten, het geheel of gedeeltelijk dempen van drinkputten en welen, het aanleggen van gesloten drainagesystemen of het diepploegen dieper dan 30 cm;

 5. het wijzigen dan wel verwijderen, ofwel het vellen of rooien, van houtwalprofielen en houtgewassen;

 6. het storten en lozen van specie.

 

4.5.2 Uitzondering op het verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

Het in lid 4.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van:

 1. werken en/of werkzaamheden voor normaal onderhoud en beheer, mits deze niet leiden tot onevenredige schade aan en/of onomkeerbare gevolgen voor de landschappelijke, geomorfologische of archeologische waarden;

 2. werken en/of werkzaamheden welke worden uitgevoerd in een beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet en handelingen opleveren waarvoor een vergunning op grond van die Wet is vereist, dan wel handelingen welke zijn voorzien in een beheersplan als bedoeld in de Natuurbeschermingswet.

 

4.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

Werken en/of werkzaamheden als bedoeld in 4.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien hierdoor, dan wel door de te verwachten gevolgen, één of meer waarden en/of functies van de gronden, die het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

 1. alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden die betrekking heeft op gronden die blijkens de bestemming een waterstaatkundige functie hebben, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de waterkeringbeheerder omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden de waterstaatkundige functie niet wordt geschaad.

 

Artikel 5 Gemengd

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Gemengd" (GD) aangewezen gronden zijn bestemd voor;

 1. het uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteit, voorzover deze voorkomt in de categorieën 1 en 2 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 2. detailhandel;

 3. horecabedrijven tot en met categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten;

 4. dienstverlening;

 5. maatschappelijke activiteiten;

 6. kantoren met maximale oppervlakte 200m2;

 7. het wonen;

 8. ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg" (vm): een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met dien verstande dat de verkoop van lpg niet is toegestaan;

 9. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

5.2 Bouwregels

 
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

5.2.1 Algemeen

 

 1. Binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

 2. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

 

5.2.2 Hoofdgebouwen

 

 1. De breedte van een hoofdgebouw bedraagt ten minste 5.00 meter;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 3. indien op de verbeelding een bebouwingspercentage staat aangegeven mag de oppervlakte van gebouwen ten hoogste het op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage bedragen;

 4. indien er geen bebouwingspercentage is aangegeven mag de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel ten hoogste 100% bedragen.

 

5.2.3 Maatvoering

 

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevelijn ten hoogste 1.00 meter

Vlaggenmasten: 8.00 meter

 

 

5.2.4 Ondergrondsparkeren

 

Voor het bouwen van ondergrondse parkeergarages gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse parkeergarages zijn uitsluitend toegestaan op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer- ondergronds parkeren toegestaan' (sv-op).

 

5.3 Nadere eisen

 

5.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

5.3.2 Voorwaarden

 

Nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

5.4 Afwijken van de bouwregels

 

5.4.1 Hoofdgebouwen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 5.2.3 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden.

 2. lid 5.2.3 sub c tot een hoogte van ten hoogste 10.00 meter.

 

5.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 5.4.1 indien:

  1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

  2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

5.5 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

  1. het vestigen van Bevi-inrichtingen;

  2. detailhandel in volumineuze goederen;

  3. opslag van en detailhandel in consumentenvuurwerk;

  4. het vestigen van Wgh-inrichtingen;

  5. het gebruik van de hoofdgebouwen ten behoeve van detailhandel, horeca, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke doeleinden en kleinschalige bedrijfsactiviteiten op de verdieping(en);

  6. gebruik van achtererven van horecabedrijven als terras en/of speeltuin;

  7. het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en / of bouwwerken als seksinrichting of voor straatprostitutie;

  8. het verhuren van kamers in bedrijfswoningen door particulieren, voor zover dit rechtstreeks samenhangt met en ondergeschikt is aan het in lid 5.1 toegestane gebruik;

  9. het houden van evenementen;

  10. het uitsluiten van horeca ter plaatse van de aanduiding "horeca uitgesloten" (-h).

 

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

5.6.1 Afwijken

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 5.1 sub a voor bedrijfsactiviteiten die voorkomen in een hogere categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan op grond van lid 1, sub a toelaatbaar is, mits de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan bedrijfsactiviteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegestaan;

 2. lid 5.1 sub a voor bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, mits de betreffende bedrijfsactiviteiten naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan bedrijfsactiviteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegelaten;

 3. lid 5.5 sub e voor het vestigen van de aldaar genoemde functies op de eerste verdieping, mits:

  1. het uit een oogpunt van volkshuisvesting aanvaardbaar is om de woonfunctie van het betreffende deel van het gebouw op te heffen;

  2. de functie op de verdieping een verruiming betreft van het oppervlak van de functie ter plekke op de begane grond.

 4. lid 5.5 sub f voor het gebruik van erven als terras, opslag en speeltuin.

 

5.6.2 Voorwaarden

 
Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 5.6.1 indien:

  1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

  2. bij het afwijken als bedoeld in lid 5.6.1 sub a en b een deskundige is gehoord met betrekking tot de vraag of aan de in de desbetreffende artikelen genoemde criteria voor het afwijken is voldaan.

 

 

Artikel 6 Groen

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Groen" (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. plantsoenen, groenvoorzieningen, sport- en speelvoorzieningen, beplanting, parken, bermstroken en bermsloten;

 2. waterpartijen, watergangen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

 3. (voet- en fiets)paden, bruggen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, afvalverzamelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen;

 4. voorwerpen van beeldende kunst en gedenktekens.

 

6.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

6.2.1 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.50 meter

15m²

b.

Antennes

5.00 meter

 

-

c.

Sport- en speelvoorzieningen

3.50 meter

 

-

d.

Openbare nutsvoorzieningen

3.50 meter

15m²

e.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

-

f.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

2.00 meter

-

 

6.3 Nadere eisen

 

6.3.1 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

6.3.2 Voorwaarden

 

 1. De in lid 6.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

6.4 Afwijken van de bouwregels

 

6.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 6.2.1 sub a, c, en f tot het vergroten van de bouwhoogte met ten hoogste 1.00 meter.

 

6.5 Afwijken gebruiksregels

 

6.5.1 Afwijken

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. paragraaf 6.1 voor het realiseren van jongerenontmoetingsplaatsen.

Artikel 7 Kantoor

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Kantoor" (K) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het bedrijfsmatig uitoefenen van administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden;

 2. het wonen;

alsmede voor:

 1. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

7.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.2.1 Gebouwen

 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 3. indien er geen bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding mag de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel ten hoogste 70% bedragen.

 

7.2.2 Maatvoering

 

bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Gebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

 

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevellijn ten hoogste 1.00 meter

 

7.3 Nadere eisen

 

7.3.1 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

 

7.3.2 Voorwaarden

 
De in lid 7.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

7.4 Afwijken van de bouwregels

 

7.4.1 Afwijken

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 7.2.2 sub a, voor het afwijken van de bouwhoogte mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 7.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erfafscheidingen.

 

7.4.2 Voorwaarden

 
Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 7.4.1 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

7.5 Specifieke gebruiksregels

 

 1. Het gebruik van de gebouwen ten behoeve van kantoren is uitsluitend op de begane grond toegestaan;

 2. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van wonen is uitsluitend op de verdiepingen toegestaan.

 

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.5 sub b voor het

vestigen van kantoren op de eerste verdieping, mits:

 1. het uit een oogpunt van volkshuisvesting aanvaardbaar is om de woonfunctie van het betreffende deel van het gebouw op te heffen;

met dien verstande dat:

 1. de functie op de verdieping een verruiming betreft van het oppervlak van de functie ter plekke op de begane grond.

 

Artikel 8 Maatschappelijk

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Maatschappelijk" (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke activiteiten;

 2. ter plaatse van de aanduiding "kinderboerderij" (kb) een kinderboerderij;

 3. ter plaatse van de aanduiding "wonen" (w) tevens het wonen;

alsmede voor:

 1. ondergeschikte detailhandel en/of horeca;

 2. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

8.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.2.1 Gebouwen

 

  1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

  2. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak.

  3. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30 graden en maximaal 55 graden.

 

 

8.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

 

Zie op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

Zie op de verbeelding aangeven bebouwingspercentage en anders 100%

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

 

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de gevellijn 1.00 meter

 

 

8.3 Nadere eisen

 

8.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

  1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

  2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

  3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 8.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

8.4 Afwijken van de bouwregels

 

8.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 8.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 8.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erfafscheidingen.

 

8.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 8.4.1 op voorwaarde dat:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast.

 

 

Artikel 9 Verkeer

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Verkeer" (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;

 2. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga): uitsluitend garageboxen ten behoeve van de stalling van vervoermiddelen dan wel voor huishoudelijke berg- en werkruimte;

 3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - recreatief railverkeer" (sv- rr): het instandhouden en exploiteren van een cultuurhistorisch-recreatieve spoorlijn met de daarbij behorende additionele voorzieningen alsmede de bescherming van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden;

alsmede voor:

 1. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals pleinen, parkeervoorzieningen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, sport-, en speelvoorzieningen, jongerenontmoetingsplaatsen, straatmeubilair, bruggen, geluidwerende voorzieningen, afvalverzamelvoorzieningen en reclame-uitingen.

 

9.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

9.2.1 Niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

Voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden opgericht;

 2. in afwijking van het bepaalde onder sub a is het toegestaan om nutsvoorzieningen buiten de bouwvlakken op te richten;

 3. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling minimaal 30 graden en maximaal 55 graden;

 4. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga) mag de breedte van een individuele autobox ten hoogste 3.50 meter bedragen.

 

9.2.2 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders 3.20 meter

Zie de op de verbeelding aangegeven maat en anders 3.20 meter

15 m²

 

 

9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - recreatief railverkeer" (sv- rr) mag de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 4.00 meter bedragen;

 

9.2.4 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

a.

Antennes

5.00 meter

b.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

2.00 meter

 

9.3 Nadere eisen

 

9.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de verkeersveiligheid nadere eisen

stellen aan de plaats en afmeting van bebouwing.

 

9.4 Afwijken van de bouwregels

 

9.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 9.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 9.2.4 sub a, b en c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter.

 

9.4.2 Voorwaarden

Er kan slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 9.4.1 met dien verstande dat:

 1. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

 

9.5 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 9.1, wordt in

ieder geval gerekend:

 1. het in gebruik nemen van onbebouwde gronden ten behoeve van opslagdoeleinden. Het opslaan in open ruimten van bouwmaterialen, puin en specie is uitsluitend toegestaan in verband met normale onderhoudswerkzaamheden dan wel ter verwezenlijking van de bestemming.

 

Artikel 10 Water

 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Water" (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wateraanvoer en -afvoer, waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen alsmede voor bruggen, dammen, groenvoorzieningen, voorzieningen ten dienste van de waterkering en nutsvoorzieningen;

 2. bij deze doeleinden behorende voorzieningen alsmede bermen, bermsloten en beplantingen.

 

 

10.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 2. keermuren voor de waterbeheersing;

 3. oeverbeschoeiingen;

 4. duikers;

 5. bruggen;

 6. steigers.

 

10.2.1 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale Oppervlakte

a.

Nutsvoorzieningen

3.00 meter

3.00 meter

15 m2

 

 

10.2.2 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Maximale bouwhoogte

a.

speelvoorzieningen

3.00 meter

b.

lichtmasten en overige masten

8.00 meter boven NAP

 

 

10.3 Afwijken van de bouwregels

 

10.3.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 10.2.2 sub b voor een hoogte tot maximaal 10.00 meter boven NAP.

 

10.4 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 1. het innemen van ligplaatsen voor woonboten.

 

 

Artikel 11 Wonen

 

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. ter plaatse van de aanduiding "onderwijs" (on) tevens het gebruik van de woning als onderwijsvoorziening;

 3. ter plaatse van de aanduiding "diensverlening" (dv) tevens het gebruik van de woning voor het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of zonder rechtstreeks contact met het publiek;

 4. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden, nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede andere voorzieningen ten behoeve van het wonen;

 5. aan-huis-gebonden beroepen.

 

11.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. ondergrondse parkeergarages;

 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

11.2.1 Algemeen

 

 1. Binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

 2. op gronden buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak en zonder de aanduiding 'erf' mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde worden gebouwd;

 3. op gronden met de aanduiding ‘erf’ mogen uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

 

11.2.2 Hoofdgebouwen

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 1. ter plaatse van de aanduiding "aaneengebouwd" [aeg] zijn uitsluitend minimaal 3 aaneengebouwde woningen toegestaan;

 2. ter plaatse van de aanduiding "gestapeld" [gs] zijn uitsluitend gestapelde woningen toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding "twee- aaneen" [tae] zijn uitsluitend twee-aaneen gebouwde woningen en vrijstaande woningen toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding "vrijstaand" [vrij] zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;

 5. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding- facultatief" [sba- f] zijn vrijstaande, twee- aaneen en aangebouwde woningen toegestaan;

 6. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding- patiowoning" [sba- p] zijn uitsluitend patiowoningen en vrijstaande woningen toegestaan;

 7. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduidiging- poortwoning" [sba- pw] zijn uitsluitend poortwoningen toegestaan;

 8. voor de breedte van de hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen;

 

 

aanduiding

Minimale breedte woning

vrij, tae

6.00 meter

aeg, sba- f, sba- p

5.00 meter

 

 1. met betrekking tot de breedte van een hoofdgebouw zoals genoemd onder h zijn bijbehorende bouwwerken als genoemd in lid 11.2 niet meegerekend;

 2. voor de afstand tussen een hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens gelden de volgende bepalingen:

 

aanduiding

Minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens

vrij

2.50 meter

sba- p, sba- pw, sba- f

niet van toepassing

tea

2.00 meter (aan één zijde)

aeg

2.00 meter (voor de hoekwoning)

gs

4.00 meter

 

 1. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°.

 

11.2.3 Bijbehorende bouwwerken

 

 1. De bebouwde oppervlakte bedraagt ten hoogste 50% van het bouwperceel, met een maximum van 250 m²;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 3. de afstand tussen bijbehorende bouwwerken en de zijdelingse perceelsgrens zal ten minste bedragen:

aanduiding

Minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens

tea

2.00 meter (aan één zijde)

vrij

2.00 meter

aeg, gs, sba-f, sba- p, sba-pw

Niet van toepassing

 

11.2.4 Maatvoering

Voor de goothoogte, bouwhoogte en de afstand tot de gevellijn van een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Minimale afstand tot de gevellijn

a.

Hoofdgebouwen

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

Zie de op de verbeelding aangegeven maat

-

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

3.00 meter achter (het verlengde van) de gevellijn

 

c.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

-

- 2.00 meter

- Vóór de voorgevellijn 1.00 meter

-

d.

Erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied

-

1.00 meter

-

 

11.2.5 Ondergrondse parkeervoorzieningen

 

Voor het bouwen van ondergrondse parkeergarages gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse parkeergarages zijn uitsluitend toegestaan op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - ondergronds parkeren' (sv-op) toegestaan.

 

11.3 Nadere eisen

 

11.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar.

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen.

 3. de plaatsing en vormgeving van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

 

11.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 11.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

11.4 Afwijken van de bouwregels

 

11.4.1 Hoofdgebouwen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

  1. lid 11.2.2 sub j voor een kortere afstand tot op de zijdelingse perceelsgrens;

  2. lid 11.2.4 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 

11.4.2 Bijbehorende bouwwerken

 

  1. lid 11.2.3 sub c voor een kortere afstand tot de zijdelingse perceelsgrens;

  2. lid 11.2.4 sub b, mits de bouwhoogte met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

  3. lid 11.2.4 sub c voor een kortere afstand tot op (het verlengde van) de voorgevellijn.

 

11.4.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 1. lid 11.2.4 sub c tot een hoogte van ten hoogste 10.00 meter;

 2. lid 11.2.4 sub d tot een hoogte van ten hoogste 2.00 meter.

 

11.4.4 Voorwaarden

 

Bij afwijking zoals bedoeld in lid 11.4.1, 11.4.2 en 11.4.3 gelden de volgende voorwaarden:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid mogen niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 3. het onder 11.4.3 sub a genoemde niet geldt voor erfafscheidingen.

 

11.5 Specifieke gebruiksregels

 

Het is toegestaan beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen in een woning en/of bij de woning bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.

 

Bovenstaand gebruik moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de woning moet blijven voldoen aan het bouwbesluit;

 2. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn. Dat wil zeggen dat van de vloeroppervlakte (netto) van de woning en bijbehorende bouwwerken gezamenlijk ten hoogste 40m2 ten behoeve van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn;

 3. dat van de vloeroppervlakte (netto) van de woning en bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen- fotograaf" (sw-fg) gezamenlijk ten hoogste 135m2 ten behoeve van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn;

 4. er niet wordt afgeweken voor het uitoefenen van bedrijvigheid die vergunnings- of meldingsplichtig is op grond van de Wet milieubeheer of andere milieuwetgeving, tenzij het gebruik de woonfunctie op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet zal aantasten;

 5. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in de woning of bijbehorende bouwwerken uitvoert tevens gebruiker van de woning is;

 6. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;

 7. de uitoefening van detailhandel niet is toegestaan uitgezonderd als ondergeschikte nevenactiviteit in verband met het desbetreffende beroep of bedrijf.

 

11.6 Wijzigingsbevoegdheid

 

11.6.1 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen binnen de bestemming "Wonen (W)" te wijzigen, met dien verstande dat:

 1. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig wordt aangetast;

 3. de samenstelling van de woningvoorraad in de kern niet onevenredig wordt verstoord;

 4. de te realiseren woning(en) past/passen binnen geldende gemeentelijke woningbouwplanning;

 5. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de op de locatie en in de omgeving én ter plekke aanwezige architectonische, cultuurhistorische en/of archeologische waarden;

 6. voldaan dient te worden aan de bepalingen ingevolge de Wet geluidhinder;

 7. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor woondoeleinden;

 8. uit een uit te voeren watertoets blijkt dat er geen onevenredige nadelige effecten voortvloeien voor de waterhuishouding.

 

 

11.6.2 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 11.6.1 zijn de algemene procedureregels van artikel 20 van toepassing.

 

Artikel 12 Leiding - Gas

 

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor “Leiding - Gas” (L-G) aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere

bestemming(en), primair bestemd voor de instandhouding en bescherming van gasleidingen.

 

12.2 Bouwregels

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

12.2.1 Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

 

12.2.2 Algemeen

Ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag - met inachtneming van

de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het

bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken,

waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt

gemaakt van de bestaande fundering.

 

12.3 Afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen af te wijken van het bepaalde in lid 12.2, met inachtneming van

de volgende regels:

  1. de bij de betrokken bestemming behorende regels worden in acht genomen;

  2. het belang van de leiding wordt door de bouwactiviteiten niet geschaad;

  3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van de bestemming, zoals in lid 12.2.1 bedoeld, bedraagt ten hoogste 15 m² en de bouwhoogte ten hoogste 3.50 meter;

  4. alvorens omtrent een afwijking te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder over de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de leiding niet wordt geschaad.

 

12.4 Specifieke gebruiksregels

 

12.4.1 Verhouding tot andere dubbelbestemmingen

 

Voor zover de in lid 12.1 bedoelde dubbelbestemming samenvalt met één of meer andere

dubbelbestemmingen, worden - ook ten opzichte van de in lid 12.1 bedoelde dubbelbestemming- de

regels in acht genomen die bij deze andere dubbelbestemming(en) behoren.

 

12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

12.5.1 Verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden zonder vergunning

Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders binnen de op de verbeelding aangegeven zone van de in lid 12.1 genoemde leidingen de navolgende werken en of werkzaamheden uit te voeren:

  1. het verrichten van graaf-, bagger-, ontgrondings- en ontginningswerkzaamheden;

  2. het afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;

  3. het aanleggen, verleggen of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen en andere verharde en/of te verharden oppervlaktes;

  4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

  5. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

  6. het permanent opslaan van goederen waaronder begrepen ook afvalstoffen;

  7. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving is aangegeven en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

 

12.5.2 Uitzondering op het verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

Het verbod van lid 12.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

  1. normaal beheer of onderhoud ten dienste van de bestemming betreffen;

  2. reeds op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn;

  3. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking is verleend, zoals in lid 12.3 bedoeld.

 

12.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

Werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 12.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

  1. deze verband houden met de doeleinden die aan de desbetreffende bestemming zijn toegekend;

  2. hierdoor, danwel door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige schade wordt toegebracht.

 

12.5.4 Procedureregels

Alvorens over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen

bouwwerk zijnde of werkzaamheden te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk

advies in bij de betreffende leidingenbeheerder(s) omtrent de vraag of door de voorgenomen

activiteiten het leidingbelang geen onevenredige schade wordt toegebracht en de eventueel te stellen

voorwaarden.

 

Artikel 13 Waarde- Archeologie 1

 

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor “Waarde – Archeologie 1” (WR- A1) aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud van het ter plaatse aanwezige archeologisch waardevol gebied en van de ter plaatse aanwezige vindplaatsen, niet zijnde beschermd van rijkswege.

 

13.2 Bouwregels

 

 1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 13.1. genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter;

 2. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels- uitsluitend worden gebouwd, indien:

 1. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologisch deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

 2. niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

 3. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 2 genoemde rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige;

 1. het bepaalde in lid 13.2 sub b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:

 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

 2. een bouwwerk waarvan de oppervlakte van de verstoring ten hoogste 50 m² bedraagt in gebieden met de bestemming “Waarde – Archeologie 1";

 3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst.

 

13.3 Specifieke gebruiksregels

 

13.3.1 Verhouding tot andere dubbelbestemmingen

 

Voor zover de in lid 13.1 bedoelde dubbelbestemming samenvalt met een of meer andere

dubbelbestemmingen, worden – ook ten opzichte van de in lid 13.1 bedoelde dubbelbestemming–

de regels in acht genomen die bij deze andere dubbelbestemming(en) behoren.

 

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

13.4.1 Verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden zonder vergunning

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde – Archeologie 1” zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor met toepassing van lid 13.2. sub b of c een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend;

 2. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

 3. het planten of rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;

 4. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

 

13.4.2 Uitzondering op het verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

Het verbod van lid 13.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van:

 

 1. werken en/of werkzaamheden die normaal beheer of onderhoud betreffen;

 2. werken en/of werkzaamheden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn;

 3. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende bouwvergunning, een omgevingsvergunning voor het bouwen of een ontgrondingsvergunning;

 4. werken of werkzaamheden waarbij geen grondbewerkingen plaatsvinden dieper dan 40 cm beneden het maaiveld;

 5. werken of werkzaamheden:

  1. waarvan de oppervlakte van de verstoring ten hoogste 50m² bedraagt in gebieden met de bestemming “Waarde – Archeologie 1”.

 6. archeologisch onderzoek.

 

13.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 13.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts wordt een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden in ieder geval verleend indien:

  1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;

  2. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat de archeologische waarden van het betrokken terrein in voldoende mate worden veiliggesteld;

  3. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op:

   1. het treffen van maatregelen waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

   2. het doen van opgravingen;

   3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

  4. alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige;

 

13.5 Wijzigingsbevoegdheid

 

13.5.1 Wijzigen bestemming

 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van archeologisch waardevolle gebieden, met inachtneming van de volgende regels, wijzigen voor:

 1. het toekennen van de aanduiding “Rijksmonument” aan gronden die ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 zijn of worden beschermd;

 2. het toekennen van een hogere waarde aan gronden met de bestemmingWaarde – Archeologie – 1” indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze gronden van een hogere archeologische waarde zijn.

 

13.5.2 Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming

 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsvlak verwijderen, met inachtneming

van de volgende regels:

 1. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;

 2. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet;

 3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.

 

13.5.3 Wijzigen vorm bestemmingsvlak

 

Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van het bestemmingsvlak veranderen, met inachtneming van de volgende regels:

 1. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op de bescherming of de veiligstelling van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden;

 2. zonder verandering van de vorm van het bestemmingsvlak kan de bebouwing ten behoeve van de voor de gronden geldende andere bestemming niet of niet doelmatig worden gerealiseerd;

 3. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 4. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.

 

13.5.4 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in lid 13.5.1 zijn de algemene procedureregels van artikel 20 van toepassing.

 

Artikel 14 Waarde- Archeologie 2

 

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor “Waarde – Archeologie 2” (WR- A2) aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud van het ter plaatse aanwezige archeologisch waardevol gebied en van de ter plaatse aanwezige vindplaatsen, niet zijnde beschermd van rijkswege.

 

14.2 Bouwregels

 

 1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 14.1. genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter;

 2. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels- uitsluitend worden gebouwd, indien:

 1. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologisch deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

 2. niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

 3. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 2 genoemde rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige;

 1. het bepaalde in lid 14.2 sub b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:

 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

 2. een bouwwerk waarvan de oppervlakte van de verstoring ten hoogste 250 m² bedraagt in gebieden met de bestemming “Waarde – Archeologie 2";

 3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 40 cm wordt geplaatst.

 

14.3 Specifieke gebruiksregels

 

14.3.1 Verhouding tot andere dubbelbestemmingen

 

Voor zover de in lid 14.1 bedoelde dubbelbestemming samenvalt met een of meer andere

dubbelbestemmingen, worden – ook ten opzichte van de in lid 14.1 bedoelde dubbelbestemming–

de regels in acht genomen die bij deze andere dubbelbestemming(en) behoren.

 

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

14.4.1 Verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden zonder vergunning

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming “Waarde – Archeologie 2” zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor met toepassing van lid 14.2. sub b of c een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend;

 2. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

 3. het planten of rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;

 4. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

 

14.4.2 Uitzondering op het verbod voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

Het verbod van lid 14.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van:

 

 1. werken en/of werkzaamheden die normaal beheer of onderhoud betreffen;

 2. werken en/of werkzaamheden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn;

 3. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende bouwvergunning, een omgevingsvergunning voor het bouwen of een ontgrondingsvergunning;

 4. werken of werkzaamheden waarbij geen grondbewerkingen plaatsvinden dieper dan 40 cm beneden het maaiveld;

 5. werken of werkzaamheden:

  1. waarvan de oppervlakte van de verstoring ten hoogste 250m² bedraagt in gebieden met de bestemming “Waarde – Archeologie 2”.

 6. archeologisch onderzoek.

 

14.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 14.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts wordt een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden in ieder geval verleend indien:

  1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;

  2. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat de archeologische waarden van het betrokken terrein in voldoende mate worden veiliggesteld;

  3. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op:

   1. het treffen van maatregelen waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

   2. het doen van opgravingen;

   3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

  4. alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige;

 

14.5 Wijzigingsbevoegdheid

 

14.5.1 Wijzigen bestemming

 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van archeologisch waardevolle gebieden, met inachtneming van de volgende regels, wijzigen voor:

 1. het toekennen van de aanduiding “Rijksmonument” aan gronden die ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 zijn of worden beschermd;

 2. het toekennen van een hogere waarde aan gronden met de bestemmingWaarde – Archeologie – 2” indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze gronden van een hogere archeologische waarde zijn.

14.5.2 Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming

 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsvlak verwijderen, met inachtneming

van de volgende regels:

 1. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;

 2. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet;

 3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.

 

14.5.3 Wijzigen vorm bestemmingsvlak

 

Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van het bestemmingsvlak veranderen, met inachtneming van de volgende regels:

 1. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op de bescherming of de veiligstelling van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden;

 2. zonder verandering van de vorm van het bestemmingsvlak kan de bebouwing ten behoeve van de voor de gronden geldende andere bestemming niet of niet doelmatig worden gerealiseerd;

 3. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 4. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.

 

14.5.4 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in lid 14.5.1 zijn de algemene procedureregels van artikel 20 van toepassing.